ÅSK i egen klass i SFI-mäs­ter­ska­pen

Åbo­sim­mar­na la­de be­slag på 16 av de 40 gul­den det täv­la­des om i hem­ma­bas­säng­en.

Åbo Underrättelser - - SPORT - Mats Lund­berg

SIM­NING. Åbo Sim­klubb ha­de sto­ra fram­gång­ar då för­e­ning­en un­der vec­ko­slu­tet i Im­pi­vaa­ra ar­ran­ge­ra­de SFI-mäs­ter­skap. Då de to­talt 40 gre­nar­na i ju­nior­klas­ser­na (un­der 15 år) och bland se­ni­o­rer­na ha­de av­gjorts top­pa­de ÅSK me­dalj­ta­bel­len över­läg­set med 16 guld, 14 sil­ver och 16 brons.

Värst var hem­ma­sim­mar­na Hil­la Kor­tetjär­vi och Mar­cus For­sel som i dam- re­spek­ti­ve pojk­klas­sen la­de be­slag på in­te mind­re än fy­ra in­di­vi­du­el­la guld var. Kor­tetjär­vi ingick ock­så i de seg­ran­de ÅSK-la­gen i fri­sim- och med­ley­lag­kap­per­na me­dan For­sel var start­man i det vin­nan­de la­get på 4x100 me­ter fri­sim.

– Man får nog sä­ga att vå­ra tje­jer och kil­lar sköt­te sig fint i täv­ling­ar­na. Över­lag är sim­ning­en en myc­ket livs­kraf­tig gren in­om SFI. Fle­ra av lan­dets främs­ta klub­bar kom­mer från det fin­lands­svens­ka di­strik­tet. Jag skul­le vil­ja jäm­fö­ra sim­ning­ens ställ­ning med fri­id­rot­ten, sä­ger ÅSKträ­na­ren Vesa Han­ski. BLAND FÖR­E­NING­ENS ak­ti­va pre­mi­e­ra­des fjä­ril­sim­ma­ren Pe­ik Lind­berg med ett särsklt pris av SFI. Tre ÅSK-ledare, trä­nings­che­fen To­mi Py­sty­nen, Han­ski och Hei­di Ris­sa­nen, upp­gra­de­ra­des till di­plomträ­na­re för att ha fost­rat sim­ma­re som tillhör den ab­so­lu­ta landstop­pen.

Årets SFI-mäs­ter­skap var till viss del ock­så öpp­na för för­e­ning­ar ut­an­för id­rotts­di­strik­tet. Bland and­ra ha­de ÅSK bju­dit in lo­kal­kon­kur­ren­ten Au­ra­jo­en Uin­ti.

– De­ras sim­ma­re fick stäl­la upp i täv­ling­ar­na men pre­mi­e­ra­des in­te med någ­ra me­dal­jer. To­talt del­tog om­kring 400 sim­ma­re, varav i run­da tal 350 var från SFI, sä­ger Han­ski. AN­TA­LET STAR­TER upp­gick till över 1500 styc­ken. För­e­ning­ar­na re­pre­sen­te­ra­de he­la Svensk­fin­land. De mest lång­vä­ga gäs­ter­na kom från Kar­le­by. För­e­nings­po­äng­en top­pa­de ÅSK i stor stil med 302 po­äng. Näst bäs­ta klubb Ce­tus från Es­bo och tre­an Helsing­fors Sim­säll­skap di­stan­se­ra­des klart.

I lag­kap­per­na sim­ma­de ju­ni­o­rer­na 4x100 me­ter me­dan da­mer­na och her­rar­na nöj­de sig med 4x50 me­ter. CHARLOTTAEDELMAN från ÅSK tri­um­fe­ra­de klart i fa­vo­rit­gre­nen 200 me­ter bröst, hen­nes förs­ta SFI-guld i dam­klas­sen. Se­ger­mar­gi­na­len ner till Helsing­fors Vil­ma Ru­ot­sa­lai­nen på and­ra plats blev näs­tan två och en halv se­kund.

– Jag drivs av en sten­hård vil­ja att vin­na och gil­lar att trä­na myc­ket. To­talt blir det tio sim­pass i vec­kan. Jag be­härs­kar al­la fy­ra sim­sätt men märk­te gans­ka ti­digt att jag är mest kon­kur­rens­kraf­tig på bröst­sim. HON ÄR 16 ÅR och första­års­se­ni­or i de här sam­man­hang­en. Char­lot­ta in­led­de sin kar­riär i Au­ra­jo­en Uin­ti men flyt­ta­de i tolvårs­ål­dern till ÅSK för att få bätt­re trä­nings­möj­lig­he­ter. Hon trä­nas av To­mi Py­sty­nen.

– Jag gil­lar he­la pa­ke­tet, bå­de att trä­na och täv­la. I täv­lings­bas­säng­en ger jag allt och ge­nom sim­ning­en har jag fått många go­da vän­ner. Att sim­ma gör mig lyck­lig, sä­ger Edel­man som ock­så var en vik­tig länk i ÅSK:s guld­kvar­tett i med­ley­lag­kap­pen. AF­FISCH­NAM­NET på den man­li­ga si­dan, Pe­ik Lind­berg, bor och trä­nar i Schweiz se­dan ett och halvt år till­ba­ka. Nu be­fin­ner han sig i hemsta­den för att få un­dan de tre förs­ta äm­nen i stu­dent­skriv­ning­ar­na.

På lör­da­gen pas­sa­de han än­då på att stäl­la upp på fa­vo­rit­di­stan­sen 200 me­ter fjä­ril där han var oho­tad et­ta.

– Ti­den 2.07,61 är jag myc­ket nöjd med i ett så här ti­digt ske­de av sä­song­en. Jag har ald­rig ti­di­ga­re sim­mat så fort då for­men in­te va­rit top­pad. Mitt per­son­li­ga re­kord på lång­ba­na är 2.05,3 men i som­mar hop­pas jag gå ner på ti­der runt 2.02. LIND­BERG ÄR gym­na­sist vid Ka­te­dral­sko­lan i Åbo men myc­ket av stu­di­er­na be­drivs i form av di­stans­kur­ser.

– Jag sik­tar på att skri­va tre äm­nen nu och tre till i höst. I som­mar vän­tar täv­ling­ar i Rom och se­na­re i Lis­sa­bon då Por­tu­gal Open ar­ran­ge­ras. Det finns risk för att FM in­te får plats i al­ma­nac­kan som re­dan är gans­ka full­bo­kad.

SIM­MA­RE I STIM. Star­ter­na av­lös­te varand­ra un­der SFIM i Åbo. Del­ta­gar­na från fö­re­gå­en­de heat hann in­te läm­na bas­säng­en in­nan näs­ta fält kas­ta­de sig i plur­ret.

FJÄRILSPECIALIST. Pe­ik Lind­berg har stu­dent­skriv­ning­ar­na att tän­ka på men vann ock­så 200-me­terslop­pet i ut­klass­nings­stil.

BRÖSTSIMSPECIALIST. Char­lot­ta Edel­man tog sitt förs­ta SFI-guld i dam­klas­sen då hon vann 200 me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.