Ny re­vansch för ÅIFK-da­mer­na

Åbo Underrättelser - - SPORT -

HAND­BOLL. För­ra lör­da­gen fick ÅIFK sin re­vansch mot Sjun­deå IF för en ti­di­ga­re för­lust i ned­re slut­se­ri­en. I lör­dags var det jum­bon At­las tur att sma­ka på samma be­hand­ling. El­len Norr­grann var på ly­san­de spel­hu­mör igen på lör­da­gen i Van­da. Ef­ter en täm­li­gen jämn förs­ta halv­lek, 13–14 till gäs­ter­na i halv­tid, blev upp­tak­ten av and­ra halv­lek en show sig­ne­rad kam­rat­gäng­ets num­mer 4.

I ett ske­de stod Norr­grann för sex ra­ka av la­gets full­träf­far då mat­chen slut­gil­tigt av­gjor­des. På de tio in­le­dan­de mi­nu­ter­na sva­ra­de IFK för nio full­träf­far mot en en­da för hem­ma­la­get.

Med siff­ror­na 14–23 på ljus­tav­lan med tju­go mi­nu­ter kvar att spe­la blev res­ten av mat­chen en trans­port­sträc­ka. ÅIFK be­höv­de ba­ra kon­trol­le­ra sin led­ning. Slut­re­sul­ta­tet skrevs 24–32 vil­ket in­ne­bär att slut­spels­dröm­men fort­fa­ran­de le­ver för Åbo­la­get.

Ett mi­nus är att IFK är be­ro­en­de av re­sul­ta­tet i SIF–At­las. Störs­ta ri­va­len Sjun­deå har en po­äng upp till Åbo­kam­ra­ter­na in­för ons­da­gens av­slu­tan­de om­gång. Åbo­da­mer­na mö­ter re­dan kvarts­fi­nalkla­ra Kyrkslätt på ons­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.