Skar­v­jakt in­tres­se­rar in­te i syd­väst­ra Fin­land

I fjol fick NTM­cen­tra­len in­te en en­da an­sö­kan om att ja­ga el­ler stö­ra skär­går­dens skar­var.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Kim Lund 040-587 3759/kim.lund@au­me­dia.fi

Egent­li­ga Fin­lands NTM-cen­tral är in­te pre­cis över­be­las­tad då det gäl­ler att gå ige­nom an­sök­ning­ar om att stö­ra skar­var­nas häck­ning el­ler att ja­ga skarv.

Cen­tra­lens av­del­ning för mil­jöoch na­tur­re­sur­ser an­sva­rar för he­la Fin­lands an­sök­ning­ar och un­der år 2017 fick man in en­dast fem an­sök­ning­ar. In­te en en­da av dem läm­na­des in från syd­väst­ra Fin­land. FYRAAVANSÖKNINGARNA gäll­de den ös­ter­bott­nis­ka kus­ten. De sö­kan­de mo­ti­ve­ra­de si­na an­sök­ning­ar med de ska­dor som skar­ven för­or­sa­kar fis­ket.

En av an­sök­ning­ar­na god­kän­des - tre av dem är än­nu un­der be­hand­ling. Den fem­te an­sök­ning­en gäll­de ett forsk­nings­pro­jekt kring skar­ven längs he­la kus­ten. Pro­jek­tet fick grönt ljus.

I år har det läm­nats in fy­ra an­sök­ning­ar varav två är från syd­väst­ra Fin­land. Den ena gäl­ler ett forsk­nings­pro­jekt vid Åbo uni­ver­si­tet där man un­der­sö­ker om skar­ven fun­ge­rar som värd­djur för en mask­pa­ra­sit i ström­ming. Den and­ra har läm­nats in av Ai­risto-Vel­kua fis­ke­om­rå­de som vill stö­ra skar­var­nas häck­ning i om­rå­det. UN­DER DE fy­ra år som till­stånds- pro­ce­du­ren har va­rit kon­cen­tre­rad i Åbo har det kom­mit i me­del­tal sex till sju an­sök­ning­ar per år, sä­ger över­in­spek­tör Rit­va Kemp­pai­nen vid NTM-cen­tra­len.

– Det är in­te så många med tan­ke på den dis­kus­sion som förs om skar­ven och dess ska­de­verk­ning­ar. Men det är ett gans­ka om­fat­tan­de ar­be­te att gö­ra an­sök­ning­ar­na och kri­te­ri­er­na för att få stör­nings- el­ler jakt­till­stånd är stränga, så i syn­ner­het pri­vat­per­so­ner drar sig kanske för att gö­ra det. INOMFISKARKÅREN har man upp­levt NTM-cen­tra­lens krav på do­ku­men­ta­tion av de ska­dor som skar­ven för­or­sa­kar som orim­li­ga och där­för har man an­sett att det in­te är värt att an­sö­ka om till­stånd. Kemp­pai­nen med­ger att det kan va­ra svårt att be­vi­sa skarv­ska­dor­na, men ef­tersom gäl­lan­de rätts­prax­is så som EU:s få­gel­di­rek­tiv och Mil­jö­mi­ni­s­te­ri­ets an­vis­ning­ar krä­ver en stark be­vis­ning mås­te vi föl­ja la­gen, sä­ger Kemp­pai­nen.

– Man bor­de kun­na pre­sen­te­ra till ex­em­pel ska­da­de fis­ke­red­skap, sön­der­pic­ka­de fis­kar el­ler fångsta­tistik som tyd­ligt vi­sar att fångs­ter­na har mins­kat till följd av skar­var­na. TROTS ATT NTM-cen­tra­lens lin­je upp­levs som sträng vi­sar sta­tisti­ken att man un­der åren 2015–2018 fat­ta­de 15 po­si­ti­va be­slut om skar­v­jakt el­ler stör­nings­åt­gär­der. En­dast fem an­sök­ning­ar fick av­slag.

SKAR­V­JAKT. Gull­kro­na jakt­för­e­ning ja­ga­de skarv i Drags­fjärds skär­gård i au­gusti 2010.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.