Små bo­stä­der i Åbo cent­rum mest ef­ter­trak­ta­de

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

BO­EN­DE. Bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Fin­lands Fas­tig­hets­mäk­la­re har frå­gat si­na med­lem­mar hur de tror att bo­stads­han­deln ut­veck­las mel­lan april och ju­ni.

En­ligt progno­sen, som byg­ger på 1 300 mäk­la­res svar, kom­mer pri­ser­na i re­gel var­ken att sti­ga el­ler sjun­ka. Un­dan­ta­get är bo­stä­der som är i då­ligt skick.

Fas­tig­hets­mäk­lar­na tror att pri­ser­na på fler­vå­nings­hus och rad­hus sti­ger med 1 pro­cent, me­dan eg­na­hems­hus an­ting­en lig­ger kvar på samma pris­ni­vå som nu el­ler aning­en läg­re.

Mäk­lar­na fick ock­så frå­gan om vil­ka bo­stä­der som är mest at­trak­ti­va. Sva­ret var al­la bo­stä­der i bra skick, som är bygg­da ti­di­gast på 1990-ta­let, helst på 2000-ta­let. Det är ba­ra i Helsing­fors, Åbo och i Tam­mer­fors som gam­la hög­hus­bo­stä­der och hund­ra­å­ri­ga hus är ef­ter­trak­ta­de.

Allt fär­re kö­pa­re är in­tres­se­ra­de av sto­ra re­no­ve­ring­ar. De svå­ras­te hu­sen att säl­ja till ett pris som säl­ja­ren går med på, är små­hus bygg­da på 1970-ta­let. Fler­vå­nings­hu­sen som bygg­des un­der samma tid bör­jar snart va­ra i be­hov av rör­re­no­ve­ring, vil­ket pres­sar ner pri­ser­na.

Mäk­lar­na tror att ef­ter­frå­gan i Åbo in­om den när­mas­te ti­den är störst på mind­re bo­stä­der i hög­hus nä­ra cent­rum. Två­or och mind­re tre­or är ef­ter­frå­ga­de, me­dan det är svårt att säl­ja stör­re eg­na­hems­hus som be­hö­ver re­no­ve­ras. Rad­hus i de när­lig­gan­de kom­mu­ner­na är ock­så po­pu­lä­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.