Här blir det osyn­li­ga ar­be­tet syn­ligt

På skär­gårds­hem­ma­net Her­mas på Enk­linge be­va­rar man ty­ger och tex­tili­er. Tvät­tas nog­grant med rätt tek­nik för hand.

Åbo Underrättelser - - KULTUR - Karin Erlandsson Nya Åland/SPT

Det bod­de pro­duk­ti­va kvin­nor på skär­gårds­hem­ma­net Her­mas på Enk­linge, och på den åländs­ka mu­sei­går­den finns det nu över tu­sen tex­tili­er.

För någ­ra år se­dan in­ven­te­ra­des skic­ket på tex­tili­er­na, och tre­hund­ra be­döm­des va­ra i be­hov av en kon­ser­va­tor. DÅDETHÄRREPORTAGET görs ska ett vävt täc­ke våtren­gö­ras i Ålands museums käl­la­re.

– Her­mas var ett gam­malt skär­gårds­hem­man och tex­tili­er­na var och är fort­fa­ran­de ut­sat­ta. I dag står hu­set tomt och obe­bott, vin­terns kyla nö­ter och som­marns vär­me loc­kar till sig in­sek­ter, sä­ger et­no­log Cia Hal­din.

Täc­ket, som är vävt med en fram­si­da och en bak­si­da, har re­dan tömts på sin fyll­ning: en obe­stäm­bar hög med nå­got som kan va­ra hop­klum­pat lin för­va­ras i en på­se för att ar­ki­ve­ras.

– Det här är ett välan­vänt bruks­före­mål. Vi vet in­te vem som so­vit un­der täc­ket och vi vet in­te vem som vävt det, sä­ger kon­ser­va­tor Su­san Han­nu­sas.

Dä­re­mot är fär­ger­na ka­rak­te­ris­tis­ka: fram­si­dan är röd med ru­tor i gult och rött, bak­si­dan är grå med rö­da rän­der.

– Det sägs att man tyck­te om färg­glatt på Her­mas, och där finns många ru­ti­ga täc­ken. Man pra­tar om Her­massti­len, sä­ger Cia Hal­din. ETT så här gam­malt och välan­vänt täc­ke hål­ler in­te för tvätt­ma­skin. Un­der he­la ren­gö­ring­en mås­te täc­ke lig­ga plant, där­för an­vänds ett stort tvätt­kar.

– Det är all­tid en av­väg­ning om man ska ris­ke­ra det sli­tage som en ren­gö­ring än­då all­tid in­ne­bär, sä­ger Cia Hal­din.

Täc­ket breds ut i det sto­ra tvätt­ka­ret och Cia Hal­din vä­ter ner he­la täc­ket med en dusch. Det tar sin tid, vatt­net ska täc­ka ut­an att täc­ket fly­ter.

– Vi tvät­tar ung­e­fär två gång­er i vec­kan, pe­ri­od­vis fylls ka­ret var­je dag, sä­ger Su­san Han­nu­sas.

En lukt av gam­malt in­stängt hus spri­der sig i rum­met. Sam­ti­digt blir vatt­net runt det blö­ta täc­ket brunt.

– Det kan va­ra av­fäll­ning­ar från fär­gen, men det här är ett täc­ke som kanske ald­rig tvät­tats för­ut. Det är klart att det är smut­sigt, sä­ger Cia Hal­din. SÅPAN SOM TILLSÄTTS är skon­sam och mäng­den ut­räk­nad, att tvät­ta ett täc­ke på en kon­ser­va­tors vis är en ve­ten­skap.

– Syf­tet är in­te all­tid att få bort fläc­kar, det kan fin­nas hi­sto­ris­ka fläc­kar. Dä­re­mot är syf­tet att ne­ut­ra­li­se­ra ph-vär­det så att fib­rer­na in­te bryts ner yt­ter­li­ga­re, sä­ger Su­san Han­nu­sas.

Täc­ket får lig­ga och dra i sig såp­vatt­net tio mi­nu­ter in­nan Cia Hal­din och Su­san Han­nu­sas var­samt tvät­tar täc­ket med tvätt­svamp.

– Vi gnug­gar in­te, ut­an pres­sar svam­pen mot ty­get, sä­ger Cia Hal­din. HE­LA PRO­CE­DU­REN, att tvät­ta ett täc­ke, tar ung­e­fär två tim­mar. När den ena si­dan är klar gör man på samma sätt på täc­kets and­ra si­da.

Ty­get får ald­rig häng­as el­ler ska­kas, det be­las­tar fib­rer­na för myc­ket. Där­för rul­lar Cia Hal­din och Su­san Han­nu­sas täc­ket på en plastrul- le när det ska vän­das.

Att tvät­ta tex­tili­er i det sto­ra vat­ten­ka­ret hör till kon­ser­va­torns ro­li­gas­te ar­bets­upp­gif­ter, det tyc­ker bå­de Su­san Han­nu­sas och Cia Hal­din.

– Att damm­su­ga är in­te jät­te­kul, det här är mer ac­tion, sä­ger Cia Hal­din.

När täc­ket är ner­blött och svam­pat på bå­da si­dor­na vid­tar skölj­ning­en. Först an­vänds van­ligt kran­vat­ten, men i den sista skölj­ning­en an­vänds avjo­ni­se­rat vat­ten.

Därefter svam­pas ty­get än­nu en gång för att su­ga upp vat­ten och täcks en stund med frot­té­tyg för att su­ga upp yt­ter­li­ga­re väts­ka. Täc­ket får luft­tor­ka med hjälp av fläk­tar.

– Täc­ket ska tor­ka med luft på al­la si­dor. Vin­ter­tid är luf­ten torr, det här lär tor­ka på ett par da­gar.

Till all­ra sist tas ett nytt ph-vär­de, som för­hopp­nings­vis är mer ba­siskt än det ti­di­ga­re.

– Ibland har ner­bryt­nings­pro­ces­sen gått för långt. Man vill be­va­ra mil­jön på Her­mas au­ten­tisk, men här ser vi pro­ble­men. Tex­tili­er­na bryts ner snab­ba­re då de in­te för­va­ras i op­ti­mal mil­jö, sä­ger Cia Hal­din. SKADEDJUREN, SOM det finns gott om, drar i sin tur till sig möss.

– Jag skul­le in­te ta i ett tyg om det in­te pas­se­rat fry­sen först, sä­ger Su­san Han­nu­sas.

Små­ning­om förs täc­ket till­ba­ka till sin säng på Her­mas. Pre­cis där det all­tid va­rit.

In­nan tex­tili­er­na tas in i mu­se­et, för­va­ras de en vec­ka i en -30-gra­dig frys. Det­ta för att even­tu­el­la ska­de­djur ska dö. Ty­get fo­tas och do­ku­men­te­ras. Kon­ser­va­torn tar ett ph-vär­de på tex­tilen. Vid surt vär­de be­hö­ver ty­get tvät­tas. Ett surt ph-vär­de in­ne­bär att fib­rer­na bryts ner i snabb takt.

Ty­get damm­sugs. En van­lig damm­su­ga­re an­vänds, men med regler­bart sug, spe­ci­al­fil­ter och tex­til­mun­styc­ke.

Därefter blöt­läggs ty­get och ren­görs med hjälp av na­tur­svamp och så­pa. Ty­get ska tor­ka plant. När ty­get ren­gjorts tas ett nytt pH-vär­de LUFTTORKAR. Täc­ket får luft­tor­ka med hjälp av fläk­tar.

VÅRDAR MED OM­SORG. Kon­ser­va­torn Su­san Han­nu­sas och et­no­lo­gen Cia Hal­din ren­gör ett täc­ke från mu­sei­går­den Her­mas på Enk­linge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.