Lo­kalTa­pi­o­la Syd­kus­ten

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

är ett av 20 re­gi­o­na­la bo­lag in­om Lo­kalTa­pi­o­la-grup­pen. Tre av de 20 bo­la­gen finns i Svensk­fin­land, de två and­ra är Lo­kalTa­pi­o­la Ös­ter­bot­ten och Ny­land.

ver­kar i Åbo­land, väst­ra Ny­land och Åland. Har åt­ta kon­tor och om­kring 30 an­ställ­da.

har drygt 20 000 kun­der.

I Åbo­land är bo­la­gets mark­nads­an­del som all­ra star­kast, med näs­tan 60 pro­cent av för­säk­rings­mark­na­den.

I Åbo­land in­går bland an­nat pri­va­ta lä­karsta­tio­nen Skär­gårds­dok­torn i Pihla­jalin­na, som för­säk­rings­bo­la­get är sto­rä­ga­re i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.