Vir­tu­el­la sjuk­hu­set

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

öpp­na­de i slu­tet av fjol­å­ret som en tjänst för de av för­säk­rings­bo­la­gets kun­der som köpt vis­sa häl­so­för­säk­ring­ar.

betyder att pa­ti­ent och vård­per­so­nal in­te möts fysiskt ut­an kun­den/pa­ti­en­ten får te­le­fon- el­ler chattråd och -be­hand­ling. är öp­pet kloc­kan 7–23 var­je dag. har för­till­fäl­let åt­ta lä­ka­re och 50-60 sjuk­skö­ta­re och re­kry­te­rar he­la ti­den fler. På fy­ra må­na­der har an­ta­let sam­tal fler­fal­di­gats.

fysiskt sit­ter sjuk­hus­per­so­na­len i en vå­ning i Lo­kalTa­pi­o­las kon­tor i Es­bo. De som job­bar för det vir­tu­el­la sjuk­hu­set job­bar för Me­hi­lä­i­nen samt för ett fö­re­tag som är un­der­le­ve­ran­tör till Me­hi­lä­i­nen.

Lo­kalTa­pi­o­la-grup­pen är äga­re i Me­hi­lä­i­nen (cir­ka 10 pro­cent) och i läkar­ked­jan Pihla­jalin­na (cir­ka 25 pro­cent).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.