Ett vår­dat me­di­e­språk krä­ver tid

Åbo Underrättelser - - DEBATT - SPRÅK­KO­LUM­NEN Min­na Le­välah­ti/SPT

Det gäl­ler att ha vägt var­je ord på guld­våg, ha go­da argument och hän­vi­sa till till­för­lit­li­ga käl­lor för att re­kom­men­da­tio­nen ska hål­la för en kri­tisk gransk­ning.

Språ­ket i Yle Ve­ga har satts un­der lupp av lyss­nar­na. Så här kan en ar­bets­dag som språk­stöd se ut:

En pro­gram­värd har fått re­spons från en lyss­na­re som skri­ver att kust­sta­tio­nen Vil­san­di bor­de ut­ta­las på est­nis­ka. Jag kon­tak­tar en redaktör som kan est­nis­ka, och vi kom­mer fram till att det in­te är möj­ligt att ha ett kor­rekt est­niskt ut­tal av Vil­san­di i vä­der­pro­gno­sen. Ett för­svens­kat ut­tal är trots allt det bäs­ta.

Det kom­mer en frå­ga om hur vi ska hands­kas med allt som har med små­barnspe­da­go­gik att gö­ra nu när vi in­te läng­re ska an­vän­da ter­men dag­vård. Den frå­gan vän­tar fort­fa­ran­de på en bra lös­ning som fun­ge­rar i me­di­e­tex­ter.

På mor­gon­mö­tet snap­par jag upp någ­ra av da­gens te­man och för­sö­ker tän­ka ut vil­ka språk­li­ga pro­blem de kan vål­la.

Jag tar ställ­ning till någ­ra ru­bri­ker, lä­ser ar­tik­lar och ber re­dak­tö­rer­na änd­ra på någ­ra for­mu­le­ring­ar el­ler änd­rar själv och med­de­lar skri­ben­ten. Kloc­kan när­mar sig el­va och jag har glömt att lyss­na på mor­go­nens ny­hets­sänd­ning­ar. Äsch då, “utvis­ning” an­vänds i stäl­let för “av­vis­ning”. Vi rät­tar till det in­för näs­ta sänd­ning och jag skic­kar mejl om skill­na­den mel­lan des­sa två ter­mer.

Se­dan fi­lar jag på ett nytt språkråd som jag re­dan skri­vit ett ut­kast till och fått kom­men­ta­rer om från kol­le­gan Char­lot­ta Svensk­berg och språk­vår­dar­kol­le­gan på Språkin­sti­tu­tet. På ef­ter­mid­da­gen blir jag tvung­en att kon­tak­ta en ex­pert för att kon­trol­le­ra en term. När jag re­di­ge­rat tex­ten går den på en ny run­da till samma per­so­ner, och ef­ter “okej” från al­la skic­kar vi ut språkrå­det till de re­dak­tio­ner vi job­bar för och till and­ra pro­fes­sio­nel­la språk­bru­ka­re. DET ÄR IN­TE SJÄLV­KLART att all­tid skri­va ett språkråd i stil med “Und­vik det di­rekt över­sat­ta ‘plåt­krock’ från fins­kans ‘pel­tiko­la­ri’, skriv i stäl­let helt en­kelt krock” el­ler “Språk­vår­den re­kom­men­de­rar syd­väst­ra Lapp­land för Me­ri-Lap­pi och Län­si-Po­h­ja”. Ibland mås­te formuleringen va­ra va­ga­re. DET VÄRS­TA STRESSADE jour­na­lis­ter vet är att få sva­ret: “Det be­ror på sam­man­hang­et” när de ställt en språk­frå­ga om vad som är rätt. I stun­den bryr de sig in­te om någ­ra språk­ve­ten­skap­li­ga ut­lägg­ning­ar.

Men språkrå­den kan in­te ba­ra va­ra ett snabbt svar till en stres­sad re­por­ter på väg in i stu­di­on. Det gäl­ler att ha vägt var­je ord på guld­våg, ha go­da argument och hän­vi­sa till till­för­lit­li­ga käl­lor för att re­kom­men­da­tio­nen ska hål­la för en kri­tisk gransk­ning. DE TRE DA­GAR i vec­kan som jag har till för­fo­gan­de för Svens­ka Yle går snabbt när jag för­sö­ker hin­na sva­ra på al­la frå­gor, lyss­na på sänd­ning­ar och språk­grans­ka ar­tik­lar och ma­nus. Pe­ri­od­vis äg­nar jag mer tid åt nå­gon re­dak­tion och ger hand­led­ning i skri­van­de el­ler re­spons på det ta­la­de språ­ket. Då är det lät­ta­re att dis­ku­te­ra pro­blem som in­te har med en­skil­da ord­val att gö­ra.

Språk­ko­lum­nen skrivs av me­di­e­språk­vår­dar­na Min­na Le­välah­ti och Char­lot­ta Svensk­berg vid Svensk press­tjänst. Den pub­li­ce­ras på Svens­ka.yle.fi och i de fin­lands­svens­ka dags­tid­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.