TYCK TILL

Åbo Underrättelser - - DEBATT -

på ÅU:s in­sän­dar­spalt. Men gör det på ett ci­vi­li­se­rat sätt. Du kan kri­ti­se­ra, men du kan in­te krän­ka. Vi pub­li­ce­rar själv­fal­let in­te ut­ta­lan­den som är ra­sis­tis­ka, sex­is­tis­ka el­ler på and­ra sätt stö­tan­de. Du kan va­ra ano­nym i ex­cep­tio­nel­la fall. In­sän­dar­re­dak­tö­ren av­gör vad som är ex­cep­tio­nellt nog. Vi vill ha di­na bi­drag via vår webb­si­da el­ler på e-post på adres­sen in­san­da­re@au­me­dia.fi. Vi mås­te ve­ta vem du är, så bi­fo­ga kon­takt­upp­gif­ter. In­sän­da­rens max­i­mi­längd är 2200 tec­ken in­klu­si­ve mel­lanslag. Läng­re in­sän­da­re av­kor­tas el­ler blir opub­li­ce­ra­de. In­sän­dar­re­dak­tö­ren av­gör när det kan va­ra nöd­vän­digt att ge me­ra ut­rym­me för tex­ten. Max­i­mi­läng­den på en dju­pa­re ana­lys som vi kal­lar ”För­dju­pat” är 3500 tec­ken in­klu­si­ve mel­lanslag. Ett så­dant in­lägg pub­li­ce­ras med skri­ben­tens por­trätt. Vi pub­li­ce­rar in­läg­gen på al­la ÅU:s ytor – pap­per och www.ÅU.fi. Skriv kort och snär­tigt på god svens­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.