Schen­ker flyt­tar från Åbo till Lun­do

Lo­gistik­fö­re­ta­get flyt­tar Åbo­kon­to­ret till Lun­do där man byg­ger ny ter­mi­nal för 26 mil­jo­ner.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Jan-Ole Ed­berg 050-434 2457 jan-ole.ed­berg@au­me­dia.fi

Lun­do blir i fort­sätt­ning­en hög­kvar­ter för Schen­kers verk­sam­het i Åbo­re­gi­o­nen.

Lo­gistik­fö­re­ta­get flyt­tar ut från si­na nu­va­ran­de lo­gistik­ter­mi­na­ler i Åbo och kon­cen­tre­rar verk­sam­he­ten till en 14 500 kvadrat­me­ter stor ter­mi­nal som byggs i Lun­do.

Ter­mi­na­len byggs på in­du­stri­om­rå­det Avan­ti där Lun­do kom­mun er­bju­der fö­re­ta­get en 10 hek­tar stor tomt. Ter­mi­na­len ska stå klar vå­ren 2020. SCHEN­KER INVESTERAR 26 mil­jo­ner eu­ro i ny­byg­get som er­sät­ter fö­re­ta­gets nu­va­ran­de ter­mi­na­ler vid Her­tig Jo­hans park­ga­ta och Lyft­krans­ga­tan i Åbo. Ock­så kon­to­ret i Åbo flyt­tar till den nya ter­mi­na­len i Lun­do.

Schen­ker tving­as flyt­ta ef­tersom Åbo stad pla­ne­rar bo­stä­der på om­rå­det där fö­re­ta­get har sitt kon­tor och si­na lo­gistik­ter­mi­na­ler.

– Lo­gistik­ter­mi­na­len i Lun­do är vår näst störs­ta in­ve­ste­ring ef­ter vår nya lo­gistik­ter­mi­nal i Van­da. In­ve­ste­ring­en gör det möj­ligt att vi kan växa och ka­pa mark­nads­an­de­lar, sä­ger Pet­te­ri Nur­mi som an­sva­rar för Schen­kers land­trans­por­ter i Fin­land.

En­ligt Nur­mi har Schen­ker för till­fäl­let 20–25 pro­cent av lo­gistik­mark­na­den. Må­let är 30 pro­cent. FÖ­RE­TA­GET HAR OCK­SÅ kart­lagt po­ten­ti­el­la tom­ter på Åbo stads om­rå­de. Bland an­nat har man för­hand­lat med sta­den om en 8 hek­tar stor tomt på lo­gistik­om­rå­det nä­ra Åbo flyg­plats.

Men den tom­ten är för li­ten, sä­ger Nur­mi.

– Dess­utom ha­de det bli­vit myc­ket dy­ra­re att byg­ga på tom­ten ef­tersom mar­ken är mjuk, sä­ger han. EN­LIGT NUR­MI är Avan­ti­om­rå­det i Lun­do det ab­so­lut bäs­ta al­ter­na­ti­vet med tan­ke på fö­re­ta­gets be­hov, bå­de i frå­ga om tom­tens stor­lek och för­bin­del­ser­na.

– Avan­tis läge in­vid om­farts­vä­gen gör att det finns go­da för­bin­del­ser bå­de till Helsing­fors och Tam­mer­fors. Dess­utom tar man sig snabbt till och från Nå­den­dal, sä­ger Nur­mi.

Störs­ta de­len, el­ler 65 pro­cent, av Schen­kers trans­por­ter sjö­vä­gen går via Nå­den­dals hamn. Res­ten går via Åbo hamn. SCHENKERLÄMNAR än­då in­te Åbo helt och hål­let. Verk­sam­he­ten i fö­re­ta­gets la­ger­ter­mi­nal vid Vu­ok­sen­niska­ga­tan i Åbo hamn fort­sät­ter.

Ter­mi­na­len som bygg­des 2007 på fö­re det­ta Ova­ko­om­rå­det fun­ge­rar som la­ger för Schen­kers kun­der. Kund­fö­re­ta­gen hyr la­gerut­rym­men i ter­mi­na­len för si­na va­ror. Fö­re­ta­get har ock­så en la­ger­ter­mi­nal i Pan­sio.

– Åbo är en vik­tig port för vå­ra trans­por­ter i Skan­di­na­vi­en. NURMIHOPPASATT Åbo hamn ock­så i fort­sätt­ni­gen kan tryg­ga go­da för­bin­del­ser för lo­gistik­fö­re­ta­gen.

Men han ger en känga åt Åbo stad som fat­tat ett be­slut som för­bju­der lång­tradar­trans­por­ter från Helsing­fors­ga­tan via Ban­gårds­ga­tan och vi­da­re till Åbo hamn.

– Det här or­sa­kar ex­tra kost­na­der för trans­port­fö­re­ta­gen som nu mås­te kö­ra om­vä­gar då man kom­mer sö­der­i­från för att ta sig till Åbo hamn, sä­ger Nur­mi.

– Vi var förr el­ler se­na­re tvung­na att flyt­ta från hamn­om­rå­det men för­bu­det på­skyn­da­de flyt­ten. AVAN­TI BLIR FÖ­RE­TA­GETS knut­punkt från och med maj 2020 då den nya ter­mi­na­len tas i bruk.

Nur­mi hop­pas att pla­ner­na avan­ce­rar när det gäl­ler att gö­ra om­farts­vä­gen, det vill sä­ga Åbo ring­väg, fyr­fi­lig.

– Det för­bätt­rar för­bin­del­ser­na till och från Avan­ti yt­ter­li­ga­re, sä­ger han.

Schen­ker lob­bar ock­så för att Avan­ti får en väg­för­bin­del­se till riks­väg 10 och vi­da­re ös­terut från Lun­do.

Tan­ken är att vägen dras pa­ral­lellt med Åbo om­farts­väg.

En­ligt Ari Bl­om­roos, an­sva­rig tjäns­te­man för plan­lägg­ning­en i Lun­do kom­mun, på­går för­hand­ling­ar­na med NMT-cen­tra­len och Tra­fik­ver­ket om väg­pro­jek­tet.

Må­let är vägen ska stå klar 2020. EN VI­A­DUKT PLANERAS ock­så vid Åbo ring­väg vid den plats som ti­di­ga­re fun­ge­ra­de som hu­vud­in­fart till Avan­ti.

– Vi­a­duk­ten har en stor be­ty­del­se för tra­fi­ken till och från in­du­stri­om­rå­det. När vi flyt­tar dit ökar tra­fik­mäng­den be­tyd­ligt, sä­ger Nur­mi.

Schen­ker har 300 lång­tra­da­re och Nur­mi upp­skat­tar att de­ras tra­fik till och från den nya ter­mi­na­len om­fat­tar cir­ka 500 trans­por­ter i dyg­net.

KOMMUNDIREKTÖR Esko Po­i­ke­la i Lun­do är nöjd över Schen­kers flytt till Avan­ti.

– Vi är glada över att fö­re­ta­get vill eta­ble­ra sig i Lun­do. In­du­stri­om­rå­det Avan­ti er­bju­der ut­märk­ta för­bin­del­ser för lo­gistik­fö­re­tag spe­ci­ellt i da­gens läge när allt fler trans­por­ter sker på gum­mi­hjul, sä­ger Po­i­ke­la.

AVAN­TI HAR DE SENASTE åren vux­it till ett stort in­du­stri­om­rå­de med många fö­re­tag. Se­dan ti­di­ga­re har Ke­sko och Posti si­na lo­gistik­ter­mi­na­ler i Avan­ti. Ock­så fle­ra and­ra lo­gistik­fö­re­tag ver­kar på om­rå­det, bland an­nat Pow­der-Trans.

Till­sam­mans med det när­lig­gan­de in­du­stri­om­rå­det i Tu­u­lis­suo sys­sel­sät­ter Avan­ti 1 600 per­so­ner i 170 fö­re­tag.

Kom­mu­nens tom­ter på om­rå­det bör­jar snart ta slut.

– Ef­ter­frå­gan är stor och ett nytt om­rå­de på 1–1,5 kilo­me­ters av­stånd Avan­ti är un­der pla­ne­ring, sä­ger Bl­om­roos.

PAUL SÖDERHOLM

FLYTT. Lo­gistik­fö­re­ta­get Schen­ker flyt­tar från om­rå­det nä­ra Åbo hamn till in­du­stri­om­rå­det Avan­ti i Lun­do.

JAN-OLE ED­BERG

Er­bju­der lo­gistik­tjäns­ter på land, till sjöss och med flyg.

I Åbo har fö­re­ta­get för till­fäl­let tre lo­gistik­ter­mi­na­ler.

Verk­sam­he­ten sys­sel­sät­ter 260 eg­na an­ställ­da och 350 un­der­le­ve­ran­tö­rer (chauf­fö­rer).

Den nya lo­gistik­ter­mi­na­len som byggs i Lun­do er­sät­ter ter­mi­na­ler­na i Åbo.

Ter­mi­na­len i Lun­do blir 14 500 kvadrat­me­ter stor och ska stå klar vå­ren 2020.

Schen­ker ver­kar i 140 län­der och hör till de störs­ta ak­tö­rer­na i bran­schen.

Fö­re­ta­get om­sät­ter 15 mil­jar­der eu­ro och sys­sel­sät­ter 68 000 an­ställ­da, av dem job­bar 1 300 i Fin­land. <GLADA MINER. Pet­te­ri Nur­mi från Schen­ker flan­ke­rad av Lun­dos kommundirektör Esko Po­i­ke­la (t.v.) och Ari Bl­om­roos, an­sva­rig för plan­lägg­nings­frå­gor i Lun­do, vid Schen­kers lo­gistik­ter­mi­nal i Åbo.

BILD: ÅBO STAD

NEDAN: BLIVANDE BOSTADSOMRÅDE. Åbo stad pla­ne­rar bo­stä­der på om­rå­det där Schen­ker har si­na lo­gistik­ter­mi­na­ler. Den ena ter­mi­na­len lig­ger vid Her­tig Jo­hans park­ga­ta, i vänst­ra kan­ten på det mar­ke­ra­de om­rå­det, och den and­ra vid Lyft­krans­ga­tan, vin­kel­bygg­na­den ner­till. Den sto­ra bygg­na­den i mit­ten med mör­ka tak är Ret­tigs gam­la to­baks­fa­brik som ock­så an­vänds av Schen­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.