Prognos: 30 000 nya ar­bets­plat­ser i syd­väst­ra Fin­land

Na­tio­nell kam­panj ska loc­ka ar­bets­ta­ga­re till re­gi­o­nen.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Kim Lund

Fö­re­ta­gen i syd­väst­ra Fin­land väx­er och be­ho­vet av ar­bets­kraft ökar. Om ut­veck­ling­en fort­sät­ter i sam­ma takt upp­står det 30 000 nya ar­bets­plat­ser i re­gi­o­nen un­der de kom­man­de fem åren, vi­sar en färsk till­växt­pro­gnos.

Den lo­ka­la ar­bets­krafts­re­ser­ven räc­ker in­te till och där­för in­leds nu en na­tio­nell kam­panj för att loc­ka ar­bets­ta­ga­re från öv­ri­ga Fin­land till re­gi­o­nen.

Kam­pan­jen rik­tar sig främst till 18–35 åring­ar och de­ras fa­mil­jer i hu­vud­stads­re­gi­o­nen och söd­ra Fin­land.

BE­HO­VET AV ar­bets­kraft är stort in­om fle­ra bran­scher, sä­ger di­rek­tör Kim­mo Pu­o­li­ta­i­val vid Egent­li­ga Fin­lands NTM-cen­tral.

– De störs­ta be­ho­ven finns vid bil­fa­bri­ken i Nys­tad och var­vet i Åbo, men vi gör in­te kam­pan­jen en­bart för dem. Un­der­le­ve­ran­tö­rer­na och and­ra fö­re­tag be­hö­ver ock­så per­so­nal. Ock­så in­om ser­vicebran­schen och den of­fent­li­ga sek­torn som till ex­em­pel sjuk­vår­den finns det jobb.

Pu­o­li­ta­i­val sä­ger att det in­te är en­dast en en­gångs­kam­panj, ut­an att man vill ska­pa en lång­sik­tig in­flytt­ning ge­nom att stär­ka re­gi­o­nens at­trak­tions­kraft och image.

PÅ WEBBPLATSEN tö­i­hin­tän­ne.fi finns in­for­ma­tion om bo­en­de och fri­tid och om stu­di­er och ar­be­te i syd­väst­ra Fin­land. Tills­vi­da­re finns si­dan en­dast på fins­ka.

– Så små­ning­om ska den ock­så fin­nas på svens­ka och eng­els­ka. Tan­ken är att ock­så spri­da in­for­ma­tio­nen ut­om­lands, sä­ger Pu­o­li­ta­i­val.

Kam­pan­jen ge­nom­förs i sam­ar­be­te med re­gi­o­nens NTM-cen­tra­ler, land­skaps­för­bund, fö­re­tag, läro­an­stal­ter och kom­mu­ner.

För pla­ne­ring och ge­nom­fö­ran­de står Ground com­mu­ni­ca­tions och Sa­tu­maa fa­mily bu­si­ness.

BIL­FA­BRI­KEN I NYS­TAD. Sö­ker stän­digt ny ar­bets­kraft lik­som så många and­ra fö­re­tag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.