på nä­tet

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

SPT-ny­he­ten om att hälf­ten av fin­län­dar­na in­te vill änd­ra på al­ko­hol­mo­no­po­let sam­la­de kom­men­ta­rer på ÅU:s Fa­ce­book­si­da.

Alex­an­der San­chez: Hög tid för Fin­land att bli ett rik­tigt eu-land med för­sälj­ning av vin i mat­bu­tik. Jessica Lön­nqvist: Har hört att vin­ut­bu­det i Al­ko är så bra pga de har mo­no­pol. Där­för li­te skep­tisk.

Niclas Erik Back: Allt i mat­bu­ti­ker­na. Vi är ju med i EU.

Alex­an­der Gyl­len­berg: Vi kan istäl­let in­fö­ra mat­va­ror på Al­ko?

Mar­cus Le­po­la: Det är i och för sig kons­tigt att sta­ten iv­rat om pri­va­ti­se­ring av väg­ver­ket, järn­vä­gar­na, häl­so­vår­den och myc­ket an­nat men al­ko­hol­för­sälj­ning­en ska fort­sätt­nings­vis ske i en stat­lig in­rätt­ning. Om att 30 000 nya ar­bets­plat­ser vän­tas till Åbo­re­gi­o­nen. Kristi­na Hako­la-Wass: Men var­för får in­te de jobb som sö­ker och sö­ker och finns på re­kry­te­rings­bo­la­gens lis­tor? Ar­bets­lö­sa som gått ige­nom ny ut­bild­ning i fle­ra år och änt­li­gen för­vän­tar sig få jobb står där med lång nä­sa... hur ska man få er­fa­ren­het om man ald­rig får jobb? Du må va­ra hur ord­nings­sam och nyk­ter som helst men det är ett hel­si­ke att kom­ma in i ar­bets­li­vet igen ef­ter någ­ra år ut­an jobb. Nån­ting i sy­ste­met fun­kar in­te. Om att Al­ma- och Han­na­hem­men igen togs upp i Ki­mi­to­öns full­mäk­ti­ge.

Li­se Mo­ring: Jag som ”van­lig död­lig” tyc­ker ju nog att he­la den­här cir­ku­sen är ett räv­spel. At­ten­do och pa­sen­do byg­ger in­bu­ra­de in­rätt­ning­ar och sen ska Al­ma och Han­na­hem­met säl­ja rubb och stubb. Man säl­jer vå­ra åld­ring­ar och de­ras per­so­nal.

Kristi­na Hako­la-Wass: Om det är ett räv­spel så vill jag som väns­ter­för­bun­da­re och sup­ple­ant i full­mäk­ti­ge med­de­la att jag av prin­cip ALD­RIG är med i ett så­dant räv­spel. Min he­la po­li­tis­ka ide­o­lo­gi byg­ger på att sta­ten och kom­mu­nen skall skö­ta om med­bor­gar­na, in­te pri­va­ta bo­lag. Men i de­mo­kra­tins namn mås­te man lå­ta al­la ha si­na åsik­ter och fö­ra sin egen agen­da. Man kan in­te för­bju­da folk som är in­val­da av er med­bor­ga­re att gö­ra sin po­li­tik. Men vi i Vf kom­mer in i det sista att för­sö­ka hål­la al­la stor­bo­lag bor­ta från vå­ra fas­tig­he­ter.

Om att Bal­tic Prin­cess åter igen mås­te doc­kas.

Ma­ri­ka Chris­tens­son: Gå till­ba­ka till äk­ta Sil­ja Li­ne med fins­ka far­tyg från fins­ka varv!

Mic­ci Mar­tin: Bal­tic Prin­cess är byggd i Hfors. Nu se­nast (slar­vigt) un­der­hål­len i Po­len. Men jag hål­ler med om det där att gå till­ba­ka till äk­ta Sil­ja Li­ne.

Johnny Wall: Än­da se­dan gam­la Sil­ja Li­ne för­svann har jag ald­rig åkt med de nya ägar­na. Skul­le ald­rig sät­ta min fot på des­sa bå­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.