Va­let av tand­läkar­boss väc­ker de­batt

Par­gas so­ci­al- och häl­so­vårds­di­rek­tör an­ställ­de den ena av två sökande ett par vec­kor ef­ter att nämn­den be­slöt läm­na tjäns­ten obe­satt.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Anja Ku­u­sisto

Två per­so­ner sök­te job­bet som le­dan­de tand­lä­ka­re i Par­gas när det le­di­ganslogs senaste höst.

Den ena job­ba­de vid förs­ta an­sök­nings­om­gång­en i sta­den, men har se­na­re sagt upp sig.

Den and­ra sökande är nu tf le­dan­de tand­lä­ka­re, trots att nämn­den be­slöt att in­te be­sät­ta tjäns­ten.

Sam­man­ta­get har det här väckt en del dis­kus­sio­ner i sta­den. So­ci­al- och häl­so­vårds­di­rek­tö­ren Pau­la Sun­dqvist ber att få ÅU:s frå­gor skrift­li­gen. Vi åter­ger kor­re­spon­den­sen. VAR BÅ­DA SÖKANDE for­mellt be­hö­ri­ga?

– Bå­da var spe­ci­al­tand­lä­ka­re, sva­rar Pau­la Sun­dqvist.

I be­hö­rig­hets­vill­ko­ren (i pro­to­kol­len från so­ci­al- och häl­so­vårds­nämn­den) står det att kra­ven är att le­dan­de tand­lä­ka­ren har be­hö­rig­het som le­gi­ti­me­rad tand­lä­ka­re i Fin­land samt god för­må­ga att i tal och skrift an­vän­da svens­ka och fins­ka språ­ken. ATT STA­DEN, ett fö­re­tag el­ler en or­ga­ni­sa­tion in­te väl­jer den som re­dan job­bar i or­ga­ni­sa­tio­nen, även om den är for­mellt be­hö­rig, är in­te ovan­ligt. Man kan av oli­ka or­sa­ker ut­tryck­li­gen vil­ja ha nå­gon ut­i­från. Om den tf le­dan­de tand­lä­ka­ren i Par­gas är be­hö­rig – var­för val­des han då in­te av nämn­den?

– Ef­tersom tjäns­ten sökts av en­dast två be­slu­ta­de nämn­den först för­länga an­sök­nings­ti­den och de ti­di­ga­re an­sök­ning­ar­na togs i be­ak­tan­de. Inga nya an­sök­ning­ar läm­na­des in. Ef­tersom si­tu­a­tio­nen in­te ha­de för­änd­rats och ef­tersom det krävs ett mångsidigt kun­nan­de för att kun­na skö­ta tjäns­ten fram­gångs­rikt, var det än­da­måls­en­ligt att läm­na tjäns­ten obe­satt och le­dig­för­kla­ra den på nytt in­om ett år, skri­ver Sun­dqvist i sitt svar. DET VAR ALLT­SÅ det nämn­den be­slöt den 14 de­cem­ber. Att tjäns­ten läm­nas obe­satt och le­dig­för­kla­ras på nytt om ett år. Men i ja­nu­a­ri an­ställs Tom­my Sjö­holm som tf le­dan­de tand­lä­ka­re.

Va­let av ho­nom finns in­te i pro­to­kol­len från so­ci­al- och häl­so­vår­den, var­ken som ett nämn­del­ler tjäns­te­man­na­be­slut, var­ken fö­re el­ler ef­ter års­skif­tet. När och var har va­let av Sjö­holm pro­to­koll­förts?

– En­ligt för­valt­nings­stad­gan kan av­del­nings­che­fen be­slu­ta om an­stäl­lan­de av viss­tids­an­ställ­da för högst två år med stads­di­rek­tö­rens god­kän­nan­de. Mitt be­slut finns in­te på nämn­dens lis­ta ut­an är ett an­ställ­nings­be­slut som finns i sta­dens Dy­na­sty-pro­gram. Han är an­ställd på ett år. HAR DET PÅVERKAT pro­ces­sen på nå­got sätt att per­so­na­len vid tand­vårds­cen­tra­len ha­de gjort en skri­vel­se där de un­der­stöd­de den and­ra sökande?

– Det bi­drog till att pro­ces­sen drog ut på ti­den. Skul­le jag ta en så­dan skri­vel­se el­ler in­te till nämn­den, jag fun­de­ra­de på om det kun­de bli form­fel i an­sök­nings­pro­ces­sen om jag gjor­de det.

Nämn­den fick ta del av skri­vel­sen, be­kräf­tar nämn­dens ord­fö­ran­de Mer­ja Fred­riks­son. Att per­so­na­lens åsikt in­te på­ver­kar va­let av chef är dock ku­tym bå­de i det kom­mu­na­la och pri­va­ta.

Fred­riks­son be­kräf­tar ock­så att nämn­den blev in­för­stådd med att om tjäns­ten läm­nas obe­satt mås­te nå­gon till­för­ord­nad väl­jas, ef­tersom job­bet mås­te skö­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.