Tom­my Sjö­holm

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Anja Ku­u­sisto 050-400 2352 anja.ku­u­sisto@au­me­dia.fi

Ak­tu­ell som: Se­dan bör­jan av året tf le­dan­de tand­lä­ka­re på del­tid i Par­gas. Från april job­bar han tf men på hel­tid.

Bak­grund: Har mesta­dels job­bat privat men även 12 år vid Ta­vas­te­hus cen­tral­sjuk­hus. Har un­der­vi­sat i Åbo och i Helsing­fors uni­ver­si­tets odon­to­lo­gis­ka fa­kul­te­ter. Spe­ci­a­li­se­rad på pro­te­i­tik.

Bor: I Ku­stö i S:t Karins med frun. Två vux­na barn är ut­flyt­ta­de, den yng­re flyt­ta­de ny­li­gen hem­i­från.

Upp­växt: I Åbo med en in­gen­jörs­pap­pa som job­ba­de vid Åbo Aka­de­mis ke­misk­tek­nis­ka fa­kul­tet. Hem­språ­ket var fins­ka, men pap­pan ta­la­de svens­ka med ar­bets­kam­ra­ter och svens­kan blev via det be­kant.

Ut­an­för job­bet: Gil­lar motion, spe­ci­ellt cyk­ling och ten­nis. Fo­to­gra­fe­ring och seg­ling är and­ra hob­byn.

So­ci­a­la me­di­er: Har ett Fa­ce­book­kon­to men det kan gå må­na­der mel­lan att jag kol­lar det, tyc­ker det rik­ti­ga li­vet är vik­ti­ga­re. WhatsApp är dä­re­mot nå­got jag tyc­ker är väl­digt be­hän­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.