Hej, det är Ju­ha­ni!

Åbo Underrättelser - - DEBATT -

Spa­ning­en kring senaste veckas upp­le­vel­ser med på­ring­a­re i oli­ka ären­den kun­de ha lan­dat i kon­klu­sio­nen: Om du är en män­ni­ska, var in­te en ro­bot!

Ro­bot kom­mer från ett ord som be­ty­der ar­be­te, och det var en för­fat­ta­re som först an­vän­de det som be­teck­ning på en som gjor­de ett en­for­migt slav­ar­be­te. Be­ty­del­sen i dag lu­tar åt and­ra håll. Fast när jag ser ett ny­hets­in­slag om en språkro­bot som ska an­vän­das i vår­den är det en ap­pa­rat med an­lets­drag och ex­tre­mi­te­ter.

Det där män­ni­sko­här­man­de tyc­ker jag är pro­ble­ma­tiskt. Det un­der­stry­ker att det hand­lar om ett upp­drag man tänkt att en män­ni­ska skul­le ut­fö­ra, men så skic­ka­de man av oli­ka or­sa­ker ett sur­ro­gat.

En kötts­lig sa­pi­ens som age­rar som en ma­skin väc­ker ock­så re­ak­tio­ner. De be­rät­tan­de gen­rer­na fros­sar i det. Och så var det Fran­kenste­in. Monst­ret som bör­ja­de be­näm­nas ef­ter sin ska­pa­re (som ock­så finns i en ro­man). Be­rät­tel­ser­na om monst­ren är en histo­ri­er fyll­da av käns­lor, som al­la skild­ring­ar av grän­sö­ver­skrid­ning­ar är.

Nu cirk­lar jag över jät­te­lik frå­ge­ställ­ning, men tänk­te gå in för land­ning i den gräns­mark där frå­gan är om det är ro­bo­tåt­gär­der el­ler mänsk­lig be­tjä­ning som har störs­ta om­sor­gen om den som be­hö­ver nå­got. Man kan in­te all­tid va­ra sä­ker.

Ro­bo­ti­se­rad kund­be­tjä­ning. Stö­ter man på den om man ska re­kla­me­ra nå­got kan man bli arg(are). Men all­ra ar­gast blir man om man stö­ter på en per­son som age­rar ef­ter ett for­mu­lär och in­te be­hand­lar en som en in­di­vid med ett ären­de.

Be­grep­pet kund har sen länge va­rit ano­ny­mi­se­rat. Man har bli­vit en del av ett kol­lek­tiv som age­rar för­ut­säg­bart, men på egen risk. Men ibland kan he­la ens fram­tid stå på spel – och då bor­de man in­te va­ra ba­ra kund läng­re.

I en in­sän­da­re be­rät­tar en skri­bent att hen är kund hos sjuk­vår­den, men om kat­ten mås­te till ve­te­ri­nä­ren kal­las den pa­ti­ent. Är man kund när man är död och ska in i kis­tan? Of­tast är det ju från den av­lid­nas eget kon­to be­tal­ning­en dras, så man bor­de räk­nas som be­ta­lan­de k. Po­si­tio­nen där man in­te läng­re har nåt att sä­ga till om är i al­la fall kun­dens. Men kat­ter är ald­rig kun­der av helt and­ra or­sa­ker.

Mitt hus som är gans­ka gam­malt har först ny­li­gen be­slu­tat sig för bred­band. In­vå­nar­na har kla­rat sig bra på egen hand och där­för har många sö­lat med att re­a­ge­ra. Nu ring­er min van­li­ga ope­ra­tör och på­min­ner om det. Då är jag med. Jag blir helt sön­derpra­tad, men sen är det över, tän­ker jag.

Det är det ju in­te. Ef­ter ett par da­gar ring­er de upp igen och bör­jar från bör­jan. Jag har ju be­ställt det där re­dan, sä­ger jag. Ja, men du har in­te häm­tat ditt pa­ket på pos­ten, sä­ger han från ope­ra­tö­ren. För all del, sä­ger jag, häm­tar när jag hin­ner. Du har två da­gar på dig in­nan det åter­sänds, sä­ger han. Har du för­res­ten fått sms om det?

Det har jag. Och där­ut­ö­ver ett mejl där det står att jag ock­så ska få pap­pers­brev med sam­ma in­fo. Det är så över­väl­di­gan­de att jag in­te läst än­da till da­tum­ra­den. Men när jag är i post­ki­os­ken har jag te­le­fo­nen med pa­ket­ko­den hem­ma. Det går bra ut­an, sä­ger kil­len där, för han minns vad jag he­ter.

Föl­jan­de dag rings det igen. Har du kopp­lat i det än? Finns det frå­gor, dom­de­rar han som ring­er. Jag har va­rit li­te upp­ta­gen, sä­ger jag. Han (and­fådd): Ju­ha­ni ring­de ju i går, du kan vän­da dig till ho­nom el­ler till mig!

Ef­teråt får jag ett ro­bot-sms där det frå­gas vad jag tyck­te om kon­tak­ten. Tyc­ker jag att det känns som om de bryr sig? Det sva­rar jag in­te på, men jag tror att jag be­vitt­nar bör­jan på en ny po­li­cy. Om de nu in­te tar i så de spric­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.