Re­ge­ring­en vill mins­ka matsvin­net

Åbo Underrättelser - - DEBATT - SPT

MAT. Fin­län­dar­na släng­er bort om­kring 450 mil­jo­ner ki­lo mat per år. Nu ska det ohej­da­de matsvin­net och slö­se­ri­et tyglas.

Stats­rå­det pub­li­ce­ra­de på mån­da­gen en ut­red­ning som syf­tar till att mins­ka ovanan att slänga ät­bar fö­da i so­por­na el­ler kom­posten.

Fin­land har för­bun­dit sig att föl­ja Fö­ren­ta Na­tio­ner­nas mål för håll­bar ut­veck­ling. En av FN:s mål­sätt­ning­ar är att hal­ve­ra matsvin­net.

En­ligt ut­red­ning­en ska myn­dig­he­ter­na nu se över al­la ske­den i livs­me­dels­ked­jan för att gö­ra bot och bätt­ring.

Pro­jek­tet Lex­food­was­te har ge­nom­dri­vits av Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet. Ut­red­ning­en har iden­ti­fie- rat någ­ra om­rå­den i lag­stift­ning­en som för­or­sa­kar matsvinn.

Utre­dar­na re­kom­men­de­rar bland an­nat att klas­si­fi­ce­rings­nor­mer­na och tids­fris­ter­na för oli­ka ty­per av fo­der ska upp­da­te­ras och att de reg­ler som styr han­te­ring­en av ser­ve­rad mat på re­stau­rang­er ska ses över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.