Hon har vri­dit till sa­go­klas­si­kern

An­ni Vae­ner­bergs Törn­ro­sa är in­te den ro­man­tis­ka sa­gan där prin­ses­san so­ver i hund­ra år. Stu­dent­te­a­tern i Åbo har pre­miär med ny pjäs på Kå­ren i kväll.

Åbo Underrättelser - - KULTUR - Ma­ria Thö­lix 040-709 1446/ma­ria.tho­lix@au­me­dia.fi

”Törn­ro­sa Ex­po­sed! – He­la san­ning­en” he­ter Stu­dent­te­a­terns pjäs som har pre­miär i kväll.

Te­a­ter­publi­ken ut­lo­vas ett mö­te med ”värl­dens mest kor­ka­de kung, par­typ­ris­sar till prins och prin­ses­sa och ett tri­ang­eld­ra­ma i psy­ko­pa­tis­ka di­men­sio­ner”.

I den här te­a­ter­pjä­sen mö­ter vi en prin­ses­sa vi in­te sett för­ut. PJÄSFÖRFATTAREN och re­gis­sö­ren An­ni Vae­ner­berg ha­de många vi­sio­ner.

– Och det här var in­te en av dem. Men jag bör­ja­de skis­sa upp hand­ling­en och så blev det en pjäs.

Rik­tigt så en­kelt som det lå­ter var det in­te för de­but­för­fat­ta­ren. Re­se­rar­ch­ar­be­tet kräv­de en viss tid.

– Of­tast kret­sar ma­te­ri­a­let kring den klas­sis­ka, ro­man­tis­ka barn­sa­gan om prin­ses­san som so­ver i hund­ra år och blir upp­väckt av en kyss.

Men det var in­te den ver­sio­nen hon le­ta­de ef­ter.

– Främst för att al­la kän­ner till den. Den in­ne­hål­ler in­te hel­ler nå­got choc­ke­ran­de el­ler över­ras­kan­de.

Och Vae­ner­berg vill väc­ka nå­gon form av re­ak­tion i sin publik. I DEN URSPRUNGLIGA ver­sio­nen fö­der Törn­ro­sa barn me­dan hon so­ver och ska ock­så brän­nas på bål.

– Jäm­fört med den klas­sis­ka sa­gan är den jät­te­myc­ket hems­ka­re.

Och det är den ver­sio­nen som Vae­ner­bergs pjäs byg­ger på. Men med hu­mo­ris­tis­ka in­slag. – Jag har pac­kat in en mas­sa skämt och vill han­te­ra ock­så svå­ra sa­ker med hu­mor. Pjä­sen är bå­de ro­lig och hu­mo­ris­tisk. HAND­LING­EN ut­spe­lar sig i prin­cip i klas­sisk tid, men med mo­der­na in­slag.

– Törn­ro­sa är in­te nå­gon Dis­neyp­rin­ses­sa ut­an en mo­dern ton­å­ring som tyc­ker om att fes­ta, sä­ger hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­ren Annika Tu­o­mi. Re­pe­ti­tio­ner­na in­led­des i ok­to­ber. – Det så ge­nast bra ut och allt kän­des re­la­tivt klart från bör­jan, sä­ger Vae­ner­berg.

– Al­las idéer har ta­gits i be­ak­tan­de. DET ÄR FÖRS­TA gång­en som Vae- ner­berg re­gis­se­rar en pjäs.

En ro­lig pro­cess och myc­ket gi­van­de pro­cess – som även vi­sat sig va­ra väl­digt an­norlun­da än hon tänkt sig.

– Jag ha­de in­te tänkt på att jag ock­så mås­te tän­ka på rek­vi­si­ta och sce­no­gra­fi.

Just nu sak­nar hon att stå på sce­nen själv då hon ser gläd­jen hos skå­de­spe­lar­na.

Har med­ver­kat i två pjä­ser på Lu­rens TÖRN­RO­SA EX­PO­SED vi­sas nu fy­ra gång­er i mars i Kå­rens fest­sal.

So­ver gör hon in­te i hund­ra år, men en tupp­lur lär det nog bli. Och slu­tet, blir det lyck­ligt?

– Det är gans­ka öp­pet. Den enas lyc­ka är den and­ras olyc­ka... Men det slut man ser är lyck­ligt.

Pjä­sen är stund­vis rätt rå, sä­ger Tu­o­mi men in­ne­hål­ler en­ligt ma­nus­för­fat­ta­ren mer ko­me­di än skräck, med en hu­mor som ge­nom­sy­rar pjä­sen.

– Tan­ken är att det hu­mor­mäs­sigt ska fin­nas någon­ting för al­la, allt från svart, svart hu­mor till klas­sisk prutt­hu­mor. ”TÖRN­RO­SA EX­PO­SED! – He­la san­ning­en” spe­las den 14, 15, 21 och 22 mars kloc­kan 19 i Kå­rens fest­sal.

På sce­nen står Annika Tu­o­mi, Mau­ritz Ala­vi­i­ta­la, Eli­sa­beth Dil­jaj, Jo­se­fi­na Ra­sin­kang­as, Ro­se Wil­son, Mi­na Laakso och An­na Holm­lund.

Stu­dent­te­a­tern i Åbo är en av Svensk­fin­lands älds­ta stu­dent­teat­rar, och job­bar för att främ­ja te­a­ter­verk­sam­he­ten för svensk­språ­ki­ga stu­de­ran­de i Åbo. För­e­ning­en ver­kar in­om Åbo Aka­de­mi Stu­dent­kår.

PARTYPRINSESSAN. I Stu­dent­te­a­terns ver­sion gil­lar Törn­ro­sa (Annika Tu­o­mi th) att fes­ta loss, här på sitt eget fö­del­se­dags­ka­las in­nan hon blir för­gif­tad.

AN­NI VAE­NER­BERG. ÅA-stu­de­ran­de som gör de­but som ma­nus­för­fat­ta­re och re­gis­sör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.