Fin­lands Fyr­säll­skap pre­sen­te­rar ny do­ku­men­tär om Bengtskär

En 40 mi­nu­ter lång film vi­sas snart om den be­röm­da fy­ren i Hi­tis.

Åbo Underrättelser - - LOKALT & ANNONSER - ÅU

Fin­lands Fyr­säll­skap pub­li­ce­rar den 16 mars en ny, 40 mi­nu­ter lång, do­ku­men­tär­film om Bengtskärs fyr, ”Histo­ri­en om Bengtskär”.

Fil­men är ett sam­man­drag av ma­te­ri­al fil­mat om Bengtskär och om­fat­tar fy­rens he­la nu­ti­da histo­ria, mel­lan åren 1906 och 2018.

– Vi har fått till­gång till unikt ma­te­ri­al, bland an­nat två oli­ka hän­del­ser som fil­ma­des på 1990-ta­let, men som då blev opub­li­ce­ra­de, sä­ger fil­mens pro­du­cent Pek­ka Vä­i­sä­nen. FYRSÄLLSKAPETS ve­te­ran­re­gis­sör Sa­ka­ri Man­ni­nen har sam­man­ställt en mångsidig film, ut­gå­en­de från ett myc­ket om­fat­tan­de ma­te­ri­al.

Fil­men skild­rar or­sa­ker­na till att fy­ren bygg­des, bygg­ar­be­tet, li­vet på fy­ren, och det be­röm­da sla­get vid Bengtskär år 1941. Två män som del­tog i sla­get in­ter­vju­as i fil­men.

– Man får in­te hel­ler glöm­ma bort den in­sats som fa­mil­jen Wil­son har gjort, un­der det snart kvarts­se­kel de dri­vit verk­sam­he­ten på Bengtskär. De­ras in­sats har va­rit full­stän­digt av­gö­ran­de för att Bengtskär skall be­va­ras för kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner, sä­ger Vä­i­sä­nen. UNDERVÅREN kom­mer Fyr­säll­ska­pet att tur­ne­ra med fil­men på en bib­li­o­tek­stur­né.

– Nu har vi ca 20 or­ter i tur­né­ka­len­dern, men det finns plats för fle­ra. Vi pri­o­ri­te­rar så­da­na kom­mu­ner som kost­nads­fritt kan ge fö­re­vis­nings­lo­ka­len till vårt för­fo­gan­de. In­tres­set bland bib­li­o­teks­fol­ket har va­rit stort, sä­ger Vä­i­sä­nen.

Pre­miär­vis­ning för all­män­he­ten blir det i Han­gö, fy­rar­nas hu­vud­stad. Där finns även Fyrsällskapets and­ra hög­kvar­ter; Gustavsvärns fyr- och fäst­nings ö, som näs­ta höst kom­mer att upp­märk­sam­mas med an­led­ning av oli­ka års­da­gar. SOMANDRAFILM un­der tur- nén vi­sas do­ku­men­tä­rer från Mär­ket (”Mär­ket 2012” och ”Fyr­vak­ta­ren på Mär­ket”). Fritt in­trä­de.

Fyr­säll­ska­pet ger ock­så ut en dub­bel dvd med Man­ni­nens fyr­fil­mer. Säll­ska­pet har 2012–2018 pro­du­ce­rat el­va fil­mer för att gö­ra Fin­lands fyr­histo­ria känd och bi­dra till att den be­va­ras, sä­ger ord­fö­ran­de Katja Hag­fors. PÅ GRUND AV tids­brist vi­sas Bengtskärs­fil­men ut­an svensk text i Han­gö 16.3 (stads­hu­sets fest­sal, klo 18) och i Borgå 18.3 (In­ve­on, Lun- da­ga­tan 8, kl. 18.30).

Från och med vis­ning­en i Helsing­fors 20.3 (Kir­jan ta­lo, Bok­ar­be­ta­re­ga­tan 10B, kl. 17.45 och 19), ska den svens­ka tex­ten fin­nas med.

I Re­so vi­sas fil­men den 7 april i Martin­sa­li och i Åbo, Fo­rum Ma­ri­num, den 10 april kloc­kan 17. I Par­gas vi­sas fil­men i stads­hu­set sam­ma dag, den 10 april, kloc­kan 19–20.

Vis­ning­ar på Ki­mi­to­ön planeras men är än­nu in­te da­tum­be­stäm­da.

FYR MED HISTO­RIA.

I FO­KUS. Myc­ket ma­te­ri­al som in­te ti­di­ga­re vi­sats finns med i den nya fil­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.