Även po­li­ser är van­li­ga män­ni­skor

Re­por­ter­klas­sens Hil­da He­lo och Emil Paa­sio in­ter­vju­ar po­lis­prak­ti­kan­ten Jo­el Norr­gård i Par­gas.

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN - Hil­da He­lo och Emil Paa­sio, 8D

Vi fick in­ter­vjua Jo­el Norr­gård på Par­gas po­lis­sta­tion, som be­står av nio an­ställ­da och en po­lis­bil. Vi ställ­de många frå­gor, men vi bör­ja­de med de mest all­män­na.

Då kom det fram att hans da­gar bör­jar kloc­kan åt­ta och slu­tar fem, of­tast på var­da­gar. Men po­lis­sta­tio­nen är be­man­nad även un­der hel­ger­na.

– Jag tror al­la po­li­ser sä­ger att de­ras upp­gift är att hjäl­pa folk. Jag tyc­ker om att ing­en ar­bets­dag är sig lik, man vet ald­rig rik­tigt vad som kom­mer att hän­da föl­jan­de dag. JO­EL FICK in­spi­ra­tion hem­i­från, ef­tersom många i hans släkt va­rit brand­män. Nu var det dags att prö­va nå­got nytt i släk­ten. Han kom­mer från Kors­holm.

Po­lis­ut­bild­ning­en räc­ker tre år och sker i Tam­mer­fors. Jo­el är prak­ti­kant in­om ut­red­ning­en i Par­gas, där han bott i en dryg må­nad. Prak­ti­ken tar 10 må­na­der. JO­EL BE­RÄT­TAR att man ut­re­der brott i Par­gas ut­reds var­je dag, även på hel­ger­na.

Han ut­re­der mest kol­li­sio­ner, och den förs­ta spän­nan­de upp­gif­ten han var med om var en ratt­fyl­la.

Som ut­re­da­re mås­te han sam­la myc­ket be­vis­ma­te­ri­al. Ett av dem är blod­prov, som han skic­kar vi­da­re till la­bo­ra­to­ri­um i Åbo.

En­ligt ho­nom är det svå­ras­te i ut­red­ning­en att hål­la re­da på oli­ka lö­senord och re­gis­ter. Jo­el vill helst job­ba på fäl­tet, och då i Va­sa. SPRÅKKUNSKAP är vik­tigt.

– Det är för­stås vik­tigt att en po­lis är kun­nig på myc­ket och språkkunskap hör dit. I da­gens Fin­land mö­ter vi folk från många oli­ka kul­tu­rer. Då man får kun­der var­je dag kan det hän­da att nå­gon var­ken kan fins­ka el­ler svens­ka och där­för är det vik­tigt att man kan eng­els­ka. Det kan ock­så hän­da att en kund in­te kan eng­els­ka och då an­vän­der man sig av en tolk. DET FINNS många oli­ka av­del­ning­ar in­om po­li­sen: Ut­red­ning­en, Skydds­po­li­sen, Centralkri­mi­nal­po­li­sen, fält­po­li­sen och någ­ra and­ra. Det finns ock­så spe­ci­a­li­se­ra­de po­li­ser ute på ex­em­pel­vis fäl­tet.

Det kan krä­vas över tre år av ar­bet­ser­fa­ren­het för att kun­na bli en po­lis i nå­gon spe­ci­al­grupp. POLISHUNDAR trä­nas upp av en hund­fö­ra­re re­dan från när de är val­par. Det är vik­tigt att po­li­sen och hun­den har en lång re­la­tion.

Po­lishun­dar­na spe­ci­a­li­se­ras för­stås ock­så till att bli bland an­nat lik­hun­dar, patrull­hun­dar, drog­hun­dar, spräng­äm­nes­hun­dar el­ler peng­hun­dar. Drog­hun­dar­na är of­tast labra­do­rer och po­lishun­dar­na är of­tast av ra­sen Mali­no­is. JO­EL TYC­KER att det är vik­tigt att män­ni­skor vet att po­li­sen gär­na står till tjänst.

– Man be­hö­ver in­te va­ra rädd för att kom­ma och ta­la med po­li­sen, vi är helt van­li­ga män­ni­skor ock­så, sä­ger han.

I GARAGET. Re­por­ter­klas­sens Hil­da He­lo och Emil Paa­sio in­ter­vju­a­de po­lis­prak­ti­kan­ten Jo­el Norr­gård i Par­gas. Norr­gård vill gär­na job­ba ute på fäl­tet. – Man be­hö­ver in­te va­ra rädd för att kom­ma och ta­la med po­li­sen, vi är helt van­li­ga män­ni­skor ock­så, sä­ger han.

JO­EL NORR­GÅRD. På po­lis­sta­tio­nen i Par­gas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.