Bachs fö­del­se­dag hedras med kyr­ko­kon­sert i Par­gas

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

Ons­dag näs­ta vec­ka den 21 mars fi­ras kom­po­si­tö­ren Jo­hann Se­basti­an Bachs fö­del­se­dag som se­dan 2014 ock­så upp­märk­sam­mats som den eu­ro­pe­is­ka da­gen för ti­dig mu­sik. I Par­gas fi­rar man med kon­ser­ten Bach 333.

Ini­ti­a­ti­vet till den eu­ro­pe­is­ka ti­di­ga mu­si­ken dag kom från EU:s då­va­ran­de kul­tur­kom­mis­sio­när Androul­la Vas­si­lou och konst­nä­ren Jor­di Sa­vall. Se­dan dess har da­gen fi­rats i över tju­go­åt­ta län­der i form av bå­de små in­ti­ma kam­mar­kon­ser­ter och sto­ra kon­sert­hus­sats­ning­ar. DET ÄR PAR­GAS kyrk­li­ga sam­fäl­lig­het till­sam­mans med Par­gas ba­rock­säll­skap som står för ar­range­mang­en kring Bach 333-kon­ser­ten i Par­gas kyr­ka.

– Bach, den s.k. fem­te evan­ge­lis­ten, är ett av de störs­ta nam­nen in­om väs­ter­ländsk konst­mu­sik. Än­nu i vår tid hör Bachs mu­sik till grund­re­per­to­a­ren, in­te minst kring kyrk­li­ga hög­ti­der som jul och påsk. Han ut­for­ma­de ock­så nya kom­po­si­tions­for­mer och ut­veck­la­de på fle­ra plan mu­si­ken med sitt ovan­ligt mångsidi­ga hant­verk, kon­sta­te­rar ar­ran­gö­rer­na i ett press­med­de­lan­de.

Un­der kon­ser­ten hörs or­ga­nis­ten To­mi Sa­to­maa samt An­na Rai­nio, ba­rockvi­o­lin, Ve­ra Plo­si­la, tra­vers, Lou­na Ho­sia, ba­rock­cel­lo och Lau­ra Oll­berg-Ek­man, cem­ba­lo.

Kon­ser­ten i Par­gas kyr­ka bör­jar kloc­kan 20. Fritt in­trä­de, pro­gram­blad säljs vid dör­ren.

AN­NA RAI­NIO. Upp­trä­der på ba­rockvi­lo­in un­der i Par­gas kyr­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.