Le­af cen­ter sju­der av liv

Gott om hy­res­gäs­ter just nu. De pla­ne­ra­de bo­stä­der­na får vän­ta ett tag.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Mo­ni­ca Forssell 040-860 3961 mo­ni­ca.forssell@au­me­dia.fi

Bilar som kör in och ut. Någ­ra män i ar­betso­ve­ral­ler som dric­ker kaf­fe på går­den och en nyfri­se­rad kund. Hant­ver­ka­re, små by­rå­er, sto­ra by­rå­er, lopp­mark­nad, tex­til­pro­duk­tion.

I det som en gång i ti­den var ett bryg­ge­ri och se­dan blev en cho­kla­doch go­dis­fa­brik sam­sas i dag en sa­lig bland­ning oli­ka fö­re­tag. HE­LA 200 OLI­KA fö­re­tag räk­nar Pa­si Ten­ho, en av Le­af cen­ters fas­tig­hets­ä­ga­re, med.

Vir­mo­bon Ten­ho är en man med många järn i elden: För­u­tom Le­af cen­ter är han de­lä­ga­re i Le­af Are­na, Fin­lux gam­la TV-fa­brik och den gam­la Ant­ti­la fas­tig­he­ten i Väst­ra cent­rum. Dess­utom är Ten­ho, som grun­da­de ett av de förs­ta pri­va­ta bil­be­sikt­nings­fö­re­ta­gen i lan­det i mit­ten av 1990-ta­let, fort­fa­ran­de verk­sam in­om be­sikt­nings­bran­schen. I DEN GAM­LA cho­klad­fa­bri­ken vill Ten­ho se bo­stä­der i fram­ti­den, men, be­to­nar han – det kom­mer att ta fle­ra år in­nan nå­got hän­der.

– Vi ta­lar sä­kert om tio år in­nan vi bör­jar gö­ra nå­got. Egent­li­gen har vi ing­et in­tres­se av att just nu gö­ra nå­got då he­la hu­set är fullt av hy­res­gäs­ter. Det är ett bra ob­jekt som så­dant för oss just nu, sä­ger Ten­ho. DET VAR 2006 som Le­afs go­dis­till­verk­ning upp­hör­de i Kär­sämä­ki och sam­ma år köp­te Ten­ho och hans fö­re­tagskum­pa­ner ras­ket. På fa­briks­om­rå­det finns fle­ra oli­ka bygg­na­der med oli­ka lång histo­ria. To­talt hand­lar det om ti­o­tu­sen­tals kvadrat­me­ter gol­vy­ta.

Någ­ra år ef­ter af­fä­ren på­bör­ja­des en pro­cess för att för­änd­ra de­talj­pla­nen i om­rå­det och i vå­ras god­kän­de Åbo stads­full­mäk­ti­ge en för­änd­ring som nu tillå­ter att fa­bri­ken görs om till bo­stä­der. Stö­te­ste­nen för po­li­ti­ker­na var de bal­kong­er som ägar­na vill kun­na för­se fa­briks­bygg­na­den som vet­ter mot Kär­sämä­k­i­vä­gen med, men ock­så bal­kong­er­na god­kän­des till slut. TENHOMEDGEr att pla­ner­na på bo­stä­der nog väckt en del oro hos de nu­va­ran­de hy­res­gäs­ter­na, men tills­vi­da­re finns ing­en or­sak att oroa sig. Un­der de se­nas­te åren har det ut­förts en hel del sto­ra re­no­ve­ring­ar i fas­tig­he­ter­na och många fö­re­tag har

långa hy­res­kon­trakt.

I fram­ti­den räk­nar man med att cir­ka 190 per­so­ner ska kun­na bo i den gam­la fa­briks­bygg­na­den och att det ska fin­nas 370–740 ar­bets­plat­ser i om­rå­det.

LE­AF CEN­TER. Bå­de Le­af cen­ter och id­rotts­hal­len Le­af are­na finns i Kär­sämä­ki, cir­ka 4,5 kilo­me­ter från cent­rum av Åbo. Le­af are­na är in­hyst i den ti­di­ga­re lak­rits­fa­bri­ken.

MÅNGA JÄRN I ELDEN. Vir­mo­bon Pa­si Ten­ho är de­lä­ga­re i fle­ra oli­ka bo­lag som bland an­nat har hand om oli­ka fas­tig­he­ter i Åbo.

SKA BLI BO­STÄ­DER. Den gam­la cho­klad­fa­bri­ken i Kär­sämä­ki ska bli bo­stä­der, men det kom­mer att ta fle­ra år för­rän nå­got hän­der.

MO­NI­CA FORSSELL

NÖJD HY­RES­GÄST. Fö­re­ta­get Mira-Tex till­ver­kar trav­dres­ser. Vd Niklas Törn är nöjd med ut­rym­met men tror ock­så att den gam­la cho­klad­fa­bri­ken pas­sar bra som bo­stads­hus. I bak­grun­den cir­ka 20 000 mön­s­te­rark till stam­kun­der­nas dräk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.