Skarv­bon el­da­des upp

Skarvägg ha­de ock­så för­störts på den obe­bod­da ön.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Jo­han Bac­kas 050-562 1258 jo­han.bac­kas@au­me­dia.fi

Nå­gon tän­de eld på skarv­bon på den lil­la obe­bod­da hol­men Bå­dan i lör­dags. På en stör­re ö skul­le bran­den ha va­rit myc­ket far­lig.

Nå­gon ha­de på lör­dag­kväll tänt eld på skarv­bon på den lil­la hol­men Bå­dan på Pe­mar­fjär­den, mel­lan Ki­mi­to­ön och Pargas.

Elden ha­de spri­dit sig så att rädd­nings­cen­tra­len kl. 19.53 fick larm om att hol­men brin­ner. Fle­ra en­he­ter skic­ka­des ut men snart vi­sa­de det sig att det in­te var så all­var­ligt, ef­tersom ön är karg och trä­de­na få kun­de elden in­te spri­da sig, sä­ger jour­ha­van­de brand­mäs­ta­re Mar­ko Ros­tedt.

– Det var ba­ra någ­ra få kvadrat­me­ter mark som brann, men ha­de det hänt på en an­nan ö med be­byg­gel­se ha­de det va­rit be­tyd­ligt far­li­ga­re. In­te kan man sät­ta eld på skarv­bon obe­ro­en­de av vad man tyc­ker om skar­var­na, sä­ger Ros­tedt.

En­ligt rädd­nings­cen­tra­lens upp­gif­ter ha­de skarvägg ock­så för­störts på ön.

Rädd­nings­cen­tra­len har fört ären­det vi­da­re till po­li­sen. Ing­en män­ni­ska fanns på ön när rädd­nings­en­he­ter­na kom till plat­sen.

SKARVBESÖKT. Hol­men Bå­dan lig­ger mel­lan Ki­mi­to­ön och Pargas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.