Ing­en kalk­ugn hit­ta­des

Ar­ke­o­lo­gis­ka fynd ute­blev i Sö­der­by i Pargas.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - An­ja Ku­u­sisto 040-4002353/an­ja.ku­u­sisto@au­me­dia.fi

Ut­gräv­ning­en i Sö­der­by är av­slu­tad ut­an att nå­gon kalk­ugn hit­ta­des. Det be­ty­der klar­tec­ken bygg­pla­ner­na.

För 70 år se­dan var Yng­var Ström­borg en li­ten poj­ke som åk­te ski­dor ned­för bac­ken i Sö­der­by i Pargas, det stäl­le där man har job­bat med ar­ke­o­lo­gis­ka ut­gräv­ning­ar för­ra vec­kan.

När han be­sö­ker plat­sen fun­de­rar han att de har grävt på fel stäl­le.

– Den där gro­pen där de grä­ver har min pap­pa skapat, dit kör­de han soc­ker­bets­blas­ten för vi od­la­de soc­ker­be­tor här ne­dan­för. Där var Rei­ma­ri finns nu var det en po­ta­tiså­ker. EN LI­TEN BIT IFRÅN den ut­gräv­da gro­pen finns en sän­ka fylld med vat­ten, och det är där det har fun­nits ett kalk­brott. Det vet Ström­borg och det vet ock­så ar­ke­o­lo­gen Han­na-Ma­ria Pel­li­nen.

– Ef­tersom vi viss­te att här har fun­nits en kalk­gru­va, möj­li­gen så långt till­ba­ka som på 1600-ta­let, ha­de vi haft hopp om att hit­ta någ­ra res­ter av gam­mal kalk­ugn el­ler -mi­la. Men det har vi in­te gjort. Det en­da vi hit­tar är 1900-tals­pro­duk­ter, och kalk­sten har vi nog ock­så hit­tat. UTGRÄVNINGARNA har trots det in­te va­rit re­sul­tat­lö­sa. Att det in­te var nå­gon fyn­dig­het som mås­te grä­vas ut nog­gran­na­re är ock­så ett re­sul­tat, och kans­ke det mest smi­di­ga för Pargas stad.

Att utgrävningarna över­hu­vud­ta­get har gjorts är näm­li­gen la­gens krav.

I Mu­sei­ver­kets gam­la kar­tor finns plat­sen i Sö­der­by i Pargas ut­märkt som Kvarn­holm, och det har ock­så fun­nits an­teck­ning­ar om att här låg ett kalk­brott. Då kan in­te den ak­tu­el­la de­talj­pla­nen, som tillå­ter rad­hus- byg­gen, sät­tas i ver­ket för­rän utgrävningarna har gjorts. NU BLIR SLUT­RE­SUL­TA­TET att Pel­li­nen gör en rap­port till Land­skaps­mu­se­et om att stäl­let är ointressant ur ar­ke­o­lo­gisk syn­vin­kel, och att sta­den får fram­skri­da med pla­nen.

– Här kom­mer två rad­hus­pro­jekt, ett för­verk­li­gas av Ska-Plan och ett an­nat av åländs­ka Brän­dö Bygg, sä­ger plan­lägg­nings­chef Heidi Saa­risto-Le­vin vid Pargas stad. ME­DAN VI STÅR VID den ut­gräv­da gro­pen och sam­ta­lar dy­ker fle­ra orts­bor upp, och även Roy Hell­ström, som nu­me­ra är Pe­mar­bo men upp­vux­en i hem­ma­net Sö­der­by Ös­ter­gård i Pargas. Han har med sig ett in­tres­sant do­ku­ment, da­te­rat år 1894.

– Här står det att det in­te är nå­gon idé fort­sät­ta med kalk­bryt­ning­en, för ådran lig­ger så djupt att det blir så dyrt, vi­sar Hell­ström till ar­ke­o­lo­gen Pel­li­nen.

Hell­ström pe­kar och vi­sar att de kalk­brott som låg på det som va­rit hans släkts mar­ker ti­di­ga­re nu­me­ra är pre­cis un­der ett av hög­hu­sen i bac­ken in­till.

Man kan allt­så an­ta att man ti­di­ga­re un­der 1800-ta­let bröt kalk där, och möj­li­gen be­tyd­ligt ti­di­ga­re på den nu ak­tu­el­la adres­sen, Sö­der­by­brin­ken 1. På den ti­den då hög­hu­sen bygg­des kräv­des in­te ar­ke­o­lo­gis­ka ut­gräv­ning­ar.

Pel­li­nen får en ko­pia av Hell­ströms do­ku­ment. Hon kon­sta­te­rar ock­så att ut­gräv­ning­en kom­mer att av­slu­tas. KVAR­STÅR Yng­var Ström­borg, upp­vux­en i Sö­der­by Väs­ter­gård, och han har bott vid den här bac­ken he­la sitt liv.

– Då pap­pa gräv­de gro­pen för soc­ker­bets­blas­ten för­stör­de han vår skid- bac­ke, det var in­te så ro­ligt. Men i den vat­ten­fyll­da kalk­gro­pen kun­de vi skrin­na vin­ter­tid. Vi lek­te myc­ket här som barn.

AN­JA KU­U­SISTO

HÖR HÄR! Roy Hell­ström, mitt i bild, lä­ser upp någ­ra ra­der ur ett gam­malt do­ku­ment för ar­ke­o­lo­gen Han­na-Ma­ria Pel­li­nen tv, och Yng­var Ström­borg th.

ING­ET FYND. Utgrävningarna i Sö­der­by i Pargas led­de in­te till någ­ra ar­ke­o­lo­gis­ka fynd, men var nöd­vän­di­ga in­nan pla­ne­ring och byg­gan­de på tom­ter­na får fram­skri­da.

ETT TI­DI­GA­RE KALKTAG. Här i Sö­der­by­bac­ken har det bru­tits kalk tro­li­gen på 1600-ta­let, men nå­gon ugn hit­ta­des in­te i utgrävningarna. Ut­gräv­ning­en gjor­des strax ovan­för vat­ten­sän­kan.

ARKEOLOG. Han­na-Ma­ria Pel­li­nen har via sitt fö­re­tag Si­g­il­lum lett utgrävningarna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.