Miss­han­del och ratt­fyl­la i Åbo­nat­ten

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

ÅBO. Kloc­kan 02.59 nat­ten mot lördag grep po­li­sen en 1990 född man på Ger­truds­ga­tan i Åbo. Man­nen kas­ta­de kvinnan (född 1996) mot en par­ke­rad bil och när hon föll till mar­ken fort­sat­te han att spar­ka och slå hen­ne.

Till po­li­sen sa kvinnan en­dast att det här var en in­tern upp­gö­rel­se för pa­ret. Man­nen greps miss­tänkt för miss­han­del.

En stund ti­di­ga­re, kloc­kan 02.10 på nat­ten, ha­de po­li­sen kom­mit på en man som stal cyklar och cykel­de­lar på Väst­ra Lång­ga­tan. Po­li­sen hit­ta­de en cy­kel och vis­sa cykel­de­lar. Man­nen greps för att upp­be­va­ra stöld­gods och miss­tänkt för tre stöl­der.

Kloc­kan 03.40 på nat­ten bör­ja­de en 1986 född man slå en 1992 född med knyt­nä­var­na, var­på den yng­re man­nen tap­pa­de sitt öl­stop och fick ett mind­re skär­sår i hu­vu­det. Den 1986 fort­sat­te våld­sam­he­ter­na med att slå och spar­ka off­ret, som sam­ti­digt fick hö­ra många svor­do­mar och fu­la ord, samt upp­ger po­li­sen: an­kla­gel­ser för att va­ra fin­lands­svensk.

Den våld­sam­ma 1986-föd­da man­nen greps miss­tänkt för miss­han­del.

När en po­lis­pa­trull på Rust­mäs­tarvä­gen i Åbo kloc­kan 05.16, nat­ten mot lördag, stop­pa­de en mo­tor­cy­klist blev den­ne up­pen­bart ner­vös och kör­de se­dan iväg ifrån po­li­sen. Mo­tor­cy­klis­ten ga­sa­de på till upp till 100 kilo­me­ter i tim­men i stads­de­len Ru­nos­bac­ken, och kör­de dess­utom på gång- och cy­kel­ba­nan. Fär­den slu­ta­de med om­kull­kör­ning un­der ett skogs­av­snitt. Den 1974 föd­da man­nen tes­ta­de po­si­tivt för droger, ha­de up­pen­bar­li­gen ing­et till­stånd an­vän­da mo­tor­cy­keln och har själv kör­för­bud.

Brotts­miss­tan­kar­na är många: även­ty­ran­de av tra­fi­ken, ola­ga an­vänd­ning av for­don, ratt­fyl­la, in­ne­hav av nar­ko­ti­ka, och mot­stånd mot tjäns­te­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.