Svå­ra frå­gor ska dis­ku­te­ras

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

”Stig in!” är ett treå­rigt pro­jekt med ett am­bi­tiöst mål.

Un­der de tre åren ska 20 se­mi­na­ri­er ord­nas, och Ro­bert Rune

berg, in­ne­hålls­an­sva­rig för pro­jek­tet, sä­ger att halv­vägs in i pro­jekt­ti­den har det in­te va­rit någ­ra pro­blem med att få del­ta­ga­re.

Tan­ken är att pro­jek­tets hu­vudse­mi­na­ri­um ska hand­la om de go­da si­dor­na av det mång­kul­tu­rel­la sam­häl­let, men ock­så om de då­li­ga: seg­re­ga­tion, he­der­s­våld och så vi­da­re.

– Go­da po­li­ti­ker mås­te kun­na dis­ku­te­ra svå­ra frå­gor, sä­ger Ru­ne­berg som hop­pas att pro­jek­tet kan fö­ra sam­man kom­mu­nal­po­li­ti­ker från Fin­land och Sve­ri­ge.

”Stig in!” ska läm­na ef­ter sig ett di­gert ma­te­ri­al som al­la som är in­vol­ve­ra­de i in­teg­ra­tions­frå­gor kan an­vän­da sig av.

Pro­jek­tet stöds av Asyl- mi­gra­tions- och in­teg­ra­tions­fon­den, Svens­ka kul­tur­fon­den och Ak­ti­astif­tel­sen i Va­sa. Med i pro­jek­tet är Cent­ret för livs­långt lä­ran­de vid åbo Aka­de­mi och Yr­kes­hög­sko­lan No­via, Svens­ka so­ci­al- och kom­mu­nal­hög­sko­lan och Folk­häl­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.