In­du­stri­er­na vill träf­fa och dis­ku­te­ra med Par­gas­bor­na

På torsdag ord­nas en in­for­ma­tions- och dis­kus­sions­kväll i stads­hu­set där in­du­stri­er­na sva­rar på frå­gor.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Mi­kael He­in­richs 050-306 2004/ mi­kael.he­in­richs@au­me­dia.fi

På Munkvik­för­e­ning­ens ini­ti­a­tiv kom­mer sta­dens mil­jö­vårds­by­rå och stor­in­du­strins re­pre­sen­tan­ter från den tunga in­du­strin i cen­tra­la Pargas att ord­na en in­fo- och dis­kus­sions­kväll för all­män­he­ten i stads­hu­sets full­mäk­ti­gesal den 17 maj kloc­kan 18–20. Finn­se­ment­ti, Nord­kalk och We­ber Saint-Go­bain har al­la be­kräf­tat att de kom­mer att del­ta.

– Det är fas­tig­hets­ä­ga­re i Munkvi­ken som lig­ger i prin­cip mitte­mot en stor del av in­du­stri­om­rå­det i cent­rum som tyc­ker att stor­in­du­strin bätt­re kun­de och bor­de in­for­me­ra om på­gåen­de pro­jekt, sä­ger sta­dens mil­jö­vårds­chef Carl-Stu­re Ös­ter­man. FRÅGORSOMOFTA dy­ker upp hand­lar bland an­nat om damm- och bul­ler­pro­blem samt av de nu ak­tu­el­la frå­gor­na Finn­se­ment­tis pla­ner på att byg­ga om ce­mentham­nens kaj samt de mudd­rings­ar­be­ten som hör till. Bland an­nat kom­mer mud­der­mas­sor att de­po­ne­ras i 7,5-me­ters­far­le­den väs­ter om Lång­hol­men där dju­pet i dag de facto lig­ger på 12– 13 me­ter.

Tra­fi­kar­range­mang­en kring ham­nar­na och dag­brot­tets ut­vidg­ning mot Sar­ling­a­tan är and­ra sa­ker som Ös­ter­man fått en del frå­gor om.

– In­du­stri­er­na gör en hel del upp­följ­ning­ar och luft­kva­li­te­ten hör till de sa­ker som kon­ti­nu­er­ligt följs upp i sa­m­ar­be­te med sta­den. Se­dan är för­ny­an­det av Finn­se­ment­tis fil­ter från nu­va­ran­de el­fil­ter till nya tex­til­fi­ler en sak som tid­vis blir ett hett sam­tal­säm­ne då det fö­re­kom­mer av­brott och folk får si­na bilar och träd­går­dar vi­ta av kalkned­fall, sä­ger Ös­ter­man och fram­hål­ler sam­ti­digt att luft­kva­li­te­ten i Pargas på det sto­ra he­la är bätt­re än sitt ryk­te. DÅMÅNGAAV de ti­di­ga­re per­so­nal­bo­stä­der­na i Malm­näs­om­rå­det sålts till pri­vat­per­so­ner som in­te nöd­vän­digt­vis har nå­gon kopp­ling till va­re sig Pargas el­ler in­du­stri­er­na.

– De lig­ger ju så att sä­ga i kläm mel­lan in­du­stri­er­na och det kan ge upp­hov till bå­de frå­gor och kla­go­mål, även om kö­par­na va­rit med­vet­na om si­tu­a­tio­nen, sä­ger Ös­ter­man. BLAND AN­NAT där­för hop­pas Ös­ter­man att Par­gas­bor­na tar till­fäl­let i akt och verk­li­gen slu­ter upp för att dis­ku­te­ra de här frå­gor­na då ett till­fäl­le ord­nas. Bå­de han och mil­jö­chef Ul­la Le­ve­e­lah­ti på Finn­se­ment­ti hop­pas att de här ge­men­sam­ma till­fäl­le­na kun­de bli en åter­kom­man­de tradition.

– Myc­ket av vår in­for­ma­tion blir punktin­sat­ser och svar på en­skil­da per­so­ners och fas­tig­hets­ä­ga­res frå­gor, men på det här vi­set kun­de vi nå ut till en stör­re grupp på en och sam­ma gång och kun­na in­for­me­ra kon­ti­nu­er­ligt om kom­man­de sa­ker. Jag hop­pas det blir många fler så­da­na här mö­ten, sä­ger Le­ve­e­lah­ti.

In­fo- och dis­kus­sions­till­fäl­let i stads­hu­sets full­mäk­ti­gesal den 17 maj kloc­kan 18 är öp­pet för al­la in­tres­se­ra­de.

NÄ­RA. Stor­in­du­stri­er­na lig­ger nä­ra cent­rum i Pargas och har många gran­nar nä­ra in­på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.