TS: Tio åta­las för stöld av p-au­to­mat­peng­ar

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

ÅBO. Hä­rads­å­kla­ga­ren har väckt åtal mot tio per­so­ner i här­van där peng­ar stals från par­ke­rings­au­to­ma­ter i Åbo i många år, skri­ver Turun Sa­no­mat. Åta­len hand­lar om grov för­sking­ring, grov stöld, hä­le­ri och grov pen­ning­tvätt. De åta­la­de miss­tänks ha satt över 1,6 mil­jo­ner eu­ro i egen fic­ka. Tre av de åta­la­de stal peng­ar­na, ibland var ock­så en fjär­de med, skri­ver TS. Sju per­so­ner var med och göm­de peng­ar­na, väx­la­de dem och an­vän­de dem.

De hu­vud­miss­tänk­ta har job­bat på fas­tig­hets­af­färs­ver­ket vid Åbo stad. Till de­ras ar­be­te har hört att töm­ma par­ke­rings­au­to­ma­ter­na på peng­ar.

Po­li­sen har gjort ti­o­tals hus­rann­sak­ning­ar för att hit­ta stul­na peng­ar och be­vis­ma­te­ri­al. För­snill­ning­en bör­ja­de re­dan på 90-ta­let och på­gick än­da tills po­li­sen in­grep.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.