Sta­fett­kar­ne­va­len när­mar sig

Har ald­rig ti­di­ga­re hänt att al­la sko­lor­na, även de finsk­språ­ki­ga, del­tar i Sta­fett­kar­ne­va­len.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Monica Forssell 040-860 3961 monica.forssell@au­me­dia.fi

Ge mig ett K, ge mig ett I, ge mig ett M... kläm­mer he­jarklac­ken i me­dan oran­gea och gu­la pom­pong­er vif­tar i takt.

So­len gas­sar från en klar­blå him­mel och Ki­mi­to­öns gen­rep in­för Sta­fett­kar­ne­va­len är i full gång. UN­GE­FÄR FEMHUNDRA elever har sam­lats i Amospar­ken. I år kom­mer al­la Ki­mi­to­öns sko­lor att del­ta i Sta­fett­kar­ne­va­len.

Kar­ne­va­len ord­nas på fredag och lördag i Åbo och loc­kar i år över 200 sko­lor. Att al­la Ki­mi­to­öns sko­lor, även de fins­ka, är med har ald­rig ti­di­ga­re hänt. TED JOHANSSON, Samu­el Gin­man, Zacha­ri­as Ek, Ni­co Sa­lo­nen, Philip Qwar­fordt och Wil­li­am Ek från Dals­bruks sko­la ska öva in­för 12 X 80 mix­ed och in­ty­gar att de är re­do.

– Bå­de stäm­ning­en och for­men är på topp kon­sta­te­rar kil­lar­na och sva­rar på frå­gan om vad som ska bli ro­li­gast un­der Sta­fett­kar­ne­va­len så här:

– Att va­ra med och att vin­na! ALI­CIA SJÖQVIST FRÅN Dals­bruks sko­la, Erin Eg­gert från Amospar­kens sko­la och Jo­an­na Wal­le­ni­us från Väs­tan­fjärds sko­la tyc­ker det är ro­ligt att springa men att träf­fa and­ra är ock­så skoj.

– Det är ro­ligt att träf­fa kom­pi­sar som går i and­ra sko­lor, sä­ger Sjöqvist. STA­FETT­KAR­NE­VA­LEN är ett helt svensk­språ­kigt id­rotts­e­ve­ne­mang och finsk­språ­ki­ga sko­lor är egent­li­gen in­te in­bjud­na.

Var­je år görs det än­då un­dan­tag för någ­ra vän­sko­lor och i år hör Taalin­teh­taan kou­lu och Ke­mi­ön­saa­ren kes­kusk­ou­lu på Ki­mi­to­ön till un­dan­ta­gen.

– Vi vill bju­da vå­ra finsk­språ­ki­ga elever och lä­ra­re på nå­got unikt, sä- ger Ki­mi­to­öns bild­nings­chef Mats Johansson. JUSSI MATTILA, klass­lä­ra­re i Ke­mi­ön­saa­ren kes­kusk­ou­lu är nöjd.

– Det ver­kar va­ra ett fint eve­ne­mang, sä­ger Mattila och tilläg­ger att man övat en hel del på väx­ling­ar. För många elever är sta­fett­kon­cep­tet näm­li­gen helt obe­kant.

Ans­si Hil­tunen, som går i åk 5 i Ke­mi­ön­saa­ren kes­kusk­ou­lu medger att det är ner­vöst.

– Jag spän­ner nog in­för star­ter­na och hop­pas att jag in­te ska gö­ra bort mig. KI­MI­TO­ÖN SAT­SAR I ÅR stort på Sta­fett­kar­ne­va­len. En­ligt Johansson be­ror sats­ning­en dels på att det är nä­ra till Åbo och lätt för sko­lor­na att del­ta i år och dels på att sko­lor­na har som mål att sam­ar­be­ta mer över språk­grän­sen.

– Det här är ett yp­per­ligt sätt att sam­ar­be­ta, sä­ger Johansson och på­pe­kar att det trots att det kan va­ra käm­pigt att blot­ta sig i id­rotts­li­ga sam­man­hang ock­så kan hän­da att man via id­rott kom­mer nä­ra varand­ra myc­ket snab­ba­re än vad man an­nars skul­le gö­ra. ”KOM DET BE­HÖVS STAMPARE” hörs det från he­jarklac­ken me­dan Bo-Er­ic Ahl­gren, fri­tids­chef i Ki­mi-

to­öns kom­mun, ba­su­ne­rar ut vil­ka sko­lor som står i tur att springa.

He­jarklac­ken kläm­mer i med näs­ta ram­sa och längs med löp­ba­nan hörs iv­ri­ga he­ja­rop från vän­tan­de lö­pa­re: du or­kar, du tar dig nog för­bi.

– Det ser lo­van­de ut, kon­sta­te­rar Ahl­gren som föl­jer med hur ele­ver­na kla­rar sig.

NÄS­TAN VIK­TI­GA­RE än slut­re­sul­ta­tet är än­då he­la den långa pro­cess, med allt vad det in­ne­bär av löp­trä­ning­ar, ram­sor som vas­kats fram, sta­fett­kar­ne­vals­klub­bar och öv­rigt sam­ar­be­te, som sko­lor­na del­ta­git i un­der de se­nas­te må­na­der­na.

– Att al­la får va­ra med och att kanske in­tres­set för id­rott hål­ler i sig, kom­pri­me­rar Ahl­gren det fi­na med årets kar­ne­val ur Ki­mi­to­ö­per­spek­tiv.

FINSK­SPRÅ­KI­GA SKO­LOR­NA MED. Jussi Mattila, klass­lä­ra­re i Ke­mi­ön­saa­ren kes­kusk­ou­lu tyc­ker att Sta­fett­kar­ne­va­len ver­kar va­ra ett fint eve­ne­mang.

MONICA FORSSELL

MONICA FORSSELL

GE MIG ETT K. Ki­mi­to­öns mas­kot Is­la har gett he­jarklac­ken dess fär­ger.

UMGÅS. Ali­cia Sjöqvist från Dals­bruks sko­la, Erin Eg­gert från Amospar­kens sko­la och Jo­an­na Wal­le­ni­us ser fram emot att springa men ock­så att få umgås un­der Sta­fett­kar­ne­va­len.

I FORM. Ted Johansson, Samu­el Gin­man, Zacha­ri­as Ek, Ni­co Sa­lo­nen, Philip Qwar­fordt, och Wil­li­am Ek från Dals­bruks sko­la in­ty­gar att bå­de stäm­ning och form är i skick.

KOM­PI­SAR. På Sta­fett­kar­ne­va­len kan man träf­fa kom­pi­sar från and­ra sko­lor, sä­ger Ali­cia Sjöqvist och vi­sar hur man står på hän­der­na.

VÄXLING. Samu­el Gin­man och Thil­da Nor­dell ska del­ta i 12 X 80 mix­ed.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.