SFP och Saml ti­ger

Ock­så po­ten­ti­el­la bunds­för­van­ten Sam­lings­par­ti­et läg­ger loc­ket på.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Dan Lo­lax 050-589 2592/dan.lo­lax@au­me­dia.fi

I ju­ni tar SFP:s krets­mö­te ställ­ning till om det blir ett valförbund. Saml är tro­lig bund­för­vant men sä­ger ing­et.

SFP i Egent­li­ga Fin­land för fort­fa­ran­de sam­tal om valförbund i land­skapsva­let i höst och i riks­dags­va­let näs­ta år.

Men med vem och hur dis­kus­sio­ner­na går vill par­ti­et in­te sä­ga. KONTAKTCHEFEN Ce­ci­lia Achrén sä­ger att man har en bak­re gräns för när ett ex­tra krets­mö­te ska ord­nas.

San­no­likt kom­mer SFP:s krets i Egent­li­ga Fin­land att ta ställ­ning i val­för­bunds­frå­gan i slu­tet av ju­ni. KRETSORDFÖRANDE Re­gi­na Ko­ski­nen sä­ger att det i dags­lä­get är oklart om det ex­tra krets­mö­tet fat­tar be­slut om bäg­ge va­len, men ett be­slut är trots allt att vän­ta om land­skapsva­let.

Om SFP in­går valförbund med ett an­nat par­ti i riks­dags­va­let är det san­no­likt att man ord­nar en med­lems­om­röst­ning för att få fram en hu­vud­kan­di­dat.

Ut­an ett valförbund går SFP till val på egen lis­ta. SÅ LÅNGT HAR Sand­ra Ber­gqvist, Ida Schau­man och Niklas Gu­seff sagt att de står till för­fo­gan­de ef­ter att Ste­fan Wal­lin slu­tar som riks­dags­le­da­mot när man­dat­pe­ri­o­den tar slut – åt­minsto­ne för Egent­li­ga Fin­lands val­krets. Nic­ke Wulff och Bar­ba­ra He­i­no­nen in­vän­tar krets­mö­tets be­slut om valförbund. ETTVALFÖRBUND för­ut­sät­ter trots allt att SFP hit­tar ett par­ti att bil­da för­bund med. Ka­le­vi Kal­lo­nen, cen­ter­par­tist i Ki­mi­to­öns kom­mun, sa i ÅU 12.4 att ett valförbund mel­lan Cen­tern och SFP knap­past blir av. GISSNINGSVIS ÄR det med Sam­lings­par­ti­et som SFP för­hand­lar, men ock­så på Sam­lings­par­ti­ets krets­kon­tor läg­ger verk­sam­hets­le­da­re Ju­ha Ran­ta­saa­ri loc­ket på.

– Jag har inga kom­men­te­rar om det här.

SFP var i valförbund med Sam­lings­par­ti­et i riks­dags­va­let 2015.

ÅU 11.4. Bar­ba­ra He­i­no­nen, stads­di­rek­tör i Ma­ri­e­hamn, över­vä­ger att stäl­la sig till för­fo­gan­de, men hur lång lis­ta SFP går till riks­dags­val med av­gör krets­mö­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.