Ölen tog­slu­ti het­tan

Bå­de i Åbo och i skär­går­den är re­stau­rang­er­nas ute­plat­ser full­sat­ta. När Nagu­re­stau­rang­en Na­ja­den öpp­na­de tog bå­de ölen och lon­ke­ron slut.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU -

Ute­ser­ve­ring­ar­na har va­rit full­sat­ta un­der vär­me­böl­jan. När Na­ja­den öpp­na­de sä­song­en töm­des öl­lag­ret.

Årets mors dag var den var­mas­te se­dan 1960, och ute­ser­ve­ring­ar runt om i lan­det le­ver sö­te­bröds­da­gar då iv­ri­ga fin­län­da­re bän­kar sig i so­len.

Re­stau­rang­bå­ten Na­ja­den i Na­gu fi­ra­de sä­songs­öpp­ning i fre­dags, och dryc­keskon­sum­tio­nen var nå­got utö­ver det van­li­ga. Bå­de ölen och lon­ke­ron tog slut. – När tem­pe­ra­tu­ren sti­ger märks det fram­för allt i att öl- och lon­ke­ro­för­sälj­ning­en ökar. Det var ba­ra att sät­ta sig i pa­ket­bi­len och kö­ra till gros­sis­ten på nytt på lör­da­gen. Så här myc­ket har det in­te gått åt un­der ti­di­ga­re sä­songs­öpp­ning­ar, men det är ju ba­ra ett po­si­tivt pro­blem, sä­ger Ri­chard Smeds som dri­ver bå­de Na­ja­den och den in­til­lig­gan­de re­stau­rang­en L’Esca­le.

Smeds be­rät­tar att det ock­så va­rit gott om folk på L’Esca­le un­der vec­kan. NA­TIO­NELLT SETT är det sär­skilt varmt i Åbo – här upp­mät­tes årets hit­tills högs­ta tem­pe­ra­tur på 29,1 gra­der i mån­dags. Längs Au­ra ås strän­der finns ett stort an­tal lunch­stäl­len med ute­ser­ve­ring­ar. Vid 12-ti­den un­der tis­da­gen är de fles­ta bor­den upp­tag­na vid re­stau­rang­er­na på Lill­tor­get.

– Vi kan sä­ga som så, att vär­me­böl­jan ökar för­sälj­ning­en så myc­ket att jag in­te hin­ner pra­ta desto mer om det, sä­ger re­stau­rang­che­fen på en av re­stau­rang­er­na in­nan hon skyn­dar vi­da­re för att för­be­re­da ett bord för nya lunch­gäs­ter.

En bit läng­re ner mot ham­nen är det li­ka myc­ket rul­jans. Mer­ja Mä­ke­lä, pas­s­chef på Di Tre­vi på Au­ra­ga­tan, be­rät­tar att plat­ser­na på trot­to­a­ren är upp­tag­na he­la ti­den.

–Det är pass­ligt stres­sigt, man be­hö­ver ald­rig fun­de­ra på vad man ska gö­ra. Men vi har så få plat­ser ut­om­hus att de fylls oav­sett.

Mä­ke­lä be­rät­tar att man lyc­kats hål­la lag­ren fyll­da trots den sto­ra åt-

Så här myc­ket har det in­te gått åt un­der ti­di­ga­re sä­songs­öpp­ning­ar, men det är ju ba­ra ett po­si­tivt pro­blem. Ri­chard Smeds, krö­ga­re i Na­gu

FRED­RIK HÄGGMAN

VÄL­BE­HÖV­LIG SKUG­GA. Ute­plat­ser­na i cent­rum av Åbo är upp­tag­na så gott som he­la ti­den.

FRED­RIK HÄGGMAN

ÅU FOTO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.