Ar­ki­tekt­täv­ling för ban­går­den in­leds

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

ÅBO. Ban­gårds­pro­jek­tet i Åbo går vi­da­re med en ar­ki­tekt­täv­ling som star­ta­de igår. Må­let är att hit­ta en fun­ge­ran­de idé som kan lig­ga som grund för vi­da­re­ut­veck­ling­en av pro­jek­tet.

Det är bo­la­get Turun Ra­ta­pi­han Ke­hi­tys Oy som ar­ran­ge­rar ar­ki­tekt­täv­ling­en till­sam­mans med Åbo stad och VR Group. Fem ar­ki­tekt­by­rå­er har om­betts att del­ta i täv­ling­en: Schau­man Ar­ki­tek­ter Ab, Sig­ge Ar­ki­tek­ter Ab, Ark­ki­teh­ti­to­i­misto Ha­ro­ma & Part­ners Oy, Ark­ki­teh­ti­to­i­misto Lah­del­ma & Mahlamä­ki Oy och PES-Ark­ki­teh­dit Oy.

Tan­ken är att ska­pa ett upp­le­vel­se- och eve­ne­mangscen­ter med tyngd­punkt på fa­mil­je­turism. Ban­gårds­pro­jek­tet har star­tats av fle­ra pri­va­ta ak­tö­rer som gått sam­man i bo­la­get Turun Ra­ta­pi­han Ke­hi­tys. De­lä­ga­re i bo­la­get är Ilk­ka Paa­na­nen och Mik­ko Ko­di­so­ja, grun­da­re och fö­re det­ta äga­re i spel­fö­re­ta­get Su­per­cell, för­ra ishoc­key­proff­set Sa­ku Ko­ivu och in­ve­ste­rar­na Ilk­ka Kil­pi­maa och Ti­mo Eve­ri i Helsing­fors. Ock­så börs­bo­la­get Taa­le­ri har gått med som de­lä­ga­re. Taa­le­ri har ock­så ny­li­gen gått in som de­lä­ga­re i Turun To­ri­park­ki som ska byg­ga den un­der­gjor­dis­ka par­ke­rings­hal­len vid Åbo sa­lu­torg.

Av­sik­ten är att bygg­nads­ar­be­tet star­tar 2020 och 2022 ska upp­le­vel­se­cent­ret stå klart. De to­ta­la kost­na­der­na för pro­jek­tet be­räk­nas till un­ge­fär 480 mil­jo­ner eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.