I år ska Na­gu­ö­let räc­ka he­la som­ma­ren

Fjol­årsny­he­ten Na­gu­ö­let gjor­de suc­cé i skär­går­den och sål­de slut på ba­ra någ­ra vec­kor. Nu är ölet till­ba­ka.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Fred­rik Häggman 050-339 9547 fred­rik.hagg­man@au­me­dia.fi

I april i år kom Na­gu­ö­let till­ba­ka till för­sälj­ning i skär­går­den. Den förs­ta sat­sen på 2 000 li­ter – med and­ra ord 3 000 flas­kor och 500 li­ter på fat – lan­se­ra­des un­der fjol­å­rets för­som­mar och tog slut ba­ra någ­ra vec­kor se­na­re. I ÅR ÄR upp­hovsma­kar­na or­dent­ligt för­be­red­da. Det har vi­sat sig va­ra tur, för åt­gång­en är li­ka snabb som i fjol.

–Vi bryg­ger dub­belt så sto­ra sat­ser som för­ra året. Un­ge­fär hal­va sat­sen på 4 000 li­ter har gått åt un­der den förs­ta må­na­den, och näs­ta vec­ka häm­tar jag näs­ta sats. I år räc­ker ölet he­la som­ma­ren, sä­ger Kasper Bå­ge, en av Na­gu­ö­lets ska­pa­re. NA­GU­Ö­LET BRYGGS i Nys­tad i Vak­ka-Su­o­men Pa­ni­mos lo­ka­ler. Re­cep­tet är det sam­ma som i fjol.

– Det har ju vi­sat sig va­ra ett om­tyckt kon­cept, sä­ger Bå­ge. Finns det pla­ner på att bred­da sor­ti­men­tet?

–I som­mar har vi ba­ra en öl­sort, men i vint­ras lan­se­ra­des ett vin­teröl och pla­nen är att bryg­ga ett sä­songsöl till hös­ten ock­så. FÖRR HIT­TA­DES Na­gu­ö­let ba­ra i den vä­stå­bo­länds­ka skär­går­den, men Bå­ge be­rät­tar att det snart kom­mer att säl­jas ock­så i S:t Karins och Vir­mo.

STRYKANDE ÅTGÅNG. Den må­nat­li­ga ef­ter­frå­gan på Na­gu­öl har hit­tills va­rit cir­ka 2 000 li­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.