ÅA-dis­pu­ta­tio­ner

Åbo Underrättelser - - SPORT -

FM OSKAR Eng­bergs dis­pu­te­rar i bi­o­ke­mi den 18 maj vid fa­kul­te­ten för na­tur­ve­ten­ska­per och tek­nik vid Åbo Aka­de­mi.

Av­hand­ling­en he­ter Im­pact of li­pid-li­pid in­te­rac­tions on la­te­ral seg­re­ga­tion in bi­lay­ers.

Eng­berg dis­pu­te­rar den 18 maj kloc­kan 12 i au­di­to­ri­um Mi­ni­s­te­ri i BioCi­ty. Op­po­nent är pro­fes­sor Da­ni­el Hus­ter, Uni­ver­si­tät Leip­zig, och kustos är pro­fes­sor J. Peter Slot­te, Åbo Aka­de­mi. EMMAGNUS Wes­terlunds dis­pu­te­rar i in­for­ma­tions­sy­stem den 18 maj vid fa­kul­te­ten för sam­hälls­ve­ten­ska­per och eko­no­mi vid Åbo Aka­de­mi.

Av­hand­ling­en he­ter A study of EU da­ta pro­tec­tion re­gu­la­tion and ap­pro­pri­a­te secu­ri­ty for di­gi­tal ser­vices and plat­forms.

Wes­terlund dis­pu­te­rar den 18 maj kloc­kan 13 i au­di­to­ri­um Ek­wall i Ga­doli­nia. Op­po­nent är pro­fes­sor eme­ri­ta Louise Yng­ström Vald­re, Stock­holms uni­ver­si­tet och kustos är do­cent Mark­ku He­ik­ki­lä, Åbo Aka­de­mi. M.SC. AN­NA Pa­pa­d­o­pou­lous dis­pu­te­rar i mil­jö- och ma­rin­bi­o­lo­gi den 18 maj vid fa­kul­te­ten för na­tur­ve­ten­ska­per och tek­nik vid Åbo Aka­de­mi.

Av­hand­ling­en he­ter Fla­vo­bac­te­ri­um psychrop­hi­lum ad­he­sion and bio­film for­ma­tion.

An­na Pa­pa­d­o­pou­lou dis­pu­te­rar den 18 maj kloc­kan 13 i au­di­to­ri­um Arm­felt i Ar­ken. Op­po­nent är pro­fes­sor An­ne­mie De­cos­te­re, Ghent Uni­ver­si­ty, Bel­gi­en och kustos är pro­fes­sor Erik Bons­dorff, Åbo Aka­de­mi. MARIE LJUNGQUIST dis­pu­te­rar i vård­ve­ten­skap den 18 maj vid fa­kul­te­ten för pe­da­go­gik och väl­färds­stu­di­er vid Åbo Aka­de­mi.

Av­hand­ling­en he­ter Vår­dan­de gär­ning­ar och va­nor för en ca­ri­ta­tiv håll­ning i den vår­dan­de ak­ten.

Ljungquist dis­pu­te­rar den 18 maj kloc­kan 12 i au­di­to­ri­um Bruhn i Aca­de­mill, Va­sa. Op­po­nent är pro­fes­sor Mar­g­ret Lepp, Gö­te­borgs uni­ver­si­tet och kustos är pro­fes­sor Lis­beth Fa­ger­ström, Åbo Aka­de­mi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.