Gam­mal bär­gård i Na­gu för

De nya ägarna till Tac­kork gård fort­sät­ter med bär­od­ling men öpp­nar ock­så en gäst­hamn och café. Jakt och fis­ke för fö­re­tags­grup­per pla­ne­ras ock­så.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Emma Strömberg 040-180 3032 emma.strom­berg@au­me­dia.fi

Det snick­ras och ham­ras i al­la knu­tar. Al­la bygg­na­der på Tac­kork gård ge­nom­går sto­ra re­no­ve­ring­ar se­dan stäl­let byt­te äga­re för­ra hös­ten. In­nan dess drev Mar­got Wik­ström en bär­od­ling där i 15 år.

Bär­od­ling­en och för­äd­ling­en blir kvar, men de nya ägarna har sto­ra pla­ner på ny af­färs­verk­sam­het på Tac­kork gård. DEN 15 JU­NI öpp­nar en gäst­hamn i den gam­la by­ham­nen in­till går­den. Den be­står av en bryg­ga med plats för 10 bå­tar. Den gam­la strand­ba­stun re­no­ve­ras. En ser­vice­bygg­nad med du­schar och plats för fri­tids­ak­ti­vi­te­ter ska ock­så byg­gas vid stran­den. Os­ka­ri Li­i­ma­tai­nen, en av ägarna, be­rät­tar att de pla­ne­rar att skaf­fa cyklar som gäs­ter­na kan cyk­la med den kor­ta sträc­kan mel­lan ham­nen och går­den. Os­ka­ri star­tar upp den nya verk­sam­he­ten till­sam­mans med kum­pa­nen Las­si Määt­tä.

Det har va­rit en lång­va­rig dröm att få ut­veck­la ett så­dant här stäl­le, be­rät­tar Os­ka­ri.

– Jag ser att Åbo­lands skär­gård har stor tu­ris­m­po­ten­ti­al. Här finns än­nu out­nytt­ja­de re­sur­ser. Den in­hems­ka tu­ris­men styrs än­nu mest till Lapp­land och nor­ra Fin­land. Vi tror på att skär­går­den är näs­ta re­se­boom och vi vill va­ra med och ut­veck­la och byg­ga för­ut­sätt­ning­ar­na för det­ta, sä­ger Os­ka­ri. NÄR TAC­KORK GÅRD blev till sa­lu tog de chan­sen.

– Vi tyc­ker bå­da om att gå i na­tu­ren och fis­ka och ja­ga. Skogs­vård in­tres­se­rar ock­så, sä­ger Os­ka­ri.

I kö­pet av Tac­kork ingick knappt 60 hek­tar mark som till stor del be­står av skog.

Os­ka­ri har ock­så en bak­grund som kock.

– Jag är in­tres­se­rad av mat­lag­ning. Där­för in­tres­se­rar ock­så bär­od­ling­en och att för­äd­la oli­ka pro­duk­ter av bä­ren väl­digt myc­ket, sä­ger Os­ka­ri. LAS­SI OCH Os­ka­ri har känt varand­ra länge. Bå­da bor i Helsing­fors och har Tac­kork gård som si­do­syss­la vid si­dan av and­ra jobb.

Os­ka­ri job­bar som mark­nads­fö­rings­kon­sult för stör­re fö­re­tag. Las­si är med­lem i kon­sult­fö­re­ta­get Ba­ro­nas sty­rel­se. Un­der det se­nas­te året har de åkt ut till Na­gu titt som tätt för att se till att ar­be­tet på går­den fram­skri­der. FÖR­U­TOM BÄR­OD­LING och gäst­hamn tän­ker fö­re­ta­gar­na sat­sa på in­kvar­te­ring och pro­gram för grup­per, främst med fö­re­tag i åtan­ke.

Se­dan för­ra hös­ten har al­la hu­sen på går­den ge­nom­gått sto­ra re­no­ve­ring­ar, och än­nu är myc­ket kvar att gö­ra till sä­songs­star­ten.

I hu­vud­bygg­na­den syns än­nu stock­väg­gar­na i fle­ra rum. Allt har ri­vits ut och en­dast stock­väg­gen har bli­vit kvar av det ur­sprung­li­ga hu­set.

Åt­ta per­so­ner har an­ställts för att byg­ga och re­no­ve­ra bygg­na­der­na.

Det byggs ock­så en helt ny rök­ba­stu på går­den. Os­ka­ri och Las­si har även an­sökt om till­stånd att byg­ga tre tim­mer­stu­gor för in­kvar­te­ring. GÄSTHAMNENOCH bär­od­ling­en ser fö­re­ta­gar­na som den hu­vud­sak­li- ga af­färs­verk­sam­he­ten. Men de har ock­så sto­ra pla­ner på ak­ti­vi­te­ter för fö­re­tags­grup­per.

De kom­mer att er­bju­da bland an­nat jakt och fis­ke. En gam­mal och del­vis torr­lagd kärr­mark i sko­gen har grävts upp igen för att åter­ska­pa en våt­mark för fåg­lar, främst än­der. Där finns pass­plat­ser för andjä­ga­re.

För­u­tom än­der kan grup­per ja­ga bland an­nat fa­san, du­vor och an­nat små­vilt i sko­gen runt Tac­kork gård.

Fåg­lar­na för fa­san­jak­ter köps av upp­fö­da­re i bran­schen och släpps ut i na­tu­ren strax in­nan en grupp kom­mer till Tac­kork för att ja­ga. Mats Fa­gerlund, som bor gran­ne med Tac­kork gård, har hjälpt till med bland an­nat ut­veck­lan­det av våt­mar­ken och pla­ne­ran­det av jaktsti­gar och pass­plat­ser. Han kom­mer ock­så att bi­stå med ut­plan­te­ring­en av fa­sa­ner.

Det finns ock­så na­tursti­gar på om­rå­det. MEN DET kom­mer in­te ba­ra att fin­nas djur för jakt på Tac­kork. Las­si och Os­ka­ri har pla­ne­rat en djur­gård med får, an­kor och hö­nor för bar­nen på går­den.

De har an­språks­lö­sa för­hopp­ning­ar gäl­lan­de den förs­ta sä­song­en.

– Förs­ta som­ma­ren är all­tid förs­ta som­ma­ren, kon­sta­te­rar Os­ka­ri.

NY ÄGA­RE. Al­la bygg­na­der ge­nom­går grund­li­ga re­no­ve­ring­ar. Os­ka­ri Li­i­ma­tai­nen ser stor po­ten­ti­al för Åbo­lands skär­gård. – Jag vill va­ra med och ska­pa för­ut­sätt­ning­ar­na för tu­rism till skär­går­den, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.