”Job­bet är en lot­to­vinst”

Tui­ja Tim­mer­bac­ka har länge drömt om att flyt­ta till sin tomt bred­vid Tac­kork gård. När hon fick an­ställ­ning på Tac­kork Gård & Ma­ri­na kun­de hon för­verk­li­ga sin dröm och flyt­ta från Helsing­fors till Na­gu.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Emma Strömberg

Tui­ja Tim­mer­bac­ka är an­ställd för att an­sva­ra för od­ling­ar­na och för­äd­ling­en av bä­ren. Hon skö­ter ock­så gäst­ham­nen och bok­ning­ar un­der som­ma­ren.

I nio år har hon ägt en tomt bred­vid Tac­kork gård och drömt om att kun­na bo året om i Na­gu. Men job­bet har hål­lit hen­ne kvar i Helsing­fors. RE­DAN I HÖS­TAS när hon fick hö­ra att Tac­kork fått nya äga­re tänk­te hon på om de möj­li­gen skul­le an­stäl­la folk till går­den. Det gjor­de Os­ka­ri Li­i­ma­tai­nen och Las­si Määt­tä.

Tim­mer­bac­ka fick hel­tids­jobb på Tac­kork gård & Ma­ri­na och kun­de ta flytt­las­set från Helsing­fors till Na­gu i april. – Job­bet är en lot­to­vinst. ARBETSUPPGIFTERNA på Tac­kork gård kun­de in­te hel­ler va­ra mer lämp­li­ga med tan­ke på Tim­mer­bac­kas ti­di­ga­re ar­be­te och ut­bild­ning.

Hon har ar­be­tat i många år på Vi­king Li­nes kon­tor där hon bland an­nat skött re­se­bok­ning­ar. Od­ling har all­tid le­gat nä­ra hjär­tat och hon har ock­så av­kla­rat en träd­gårds­ut­bild­ning. NU HAR TUI­JA Tim­mer­bac­ka ar­be­tet ett sten­kast från sin dröm­boplats. Un­der som­rar­na har hon bott i hus­bil på tom­ten vid Tack- ork. Men nu ska ett hus byg­gas på tom­ten.

Rit­ning­ar­na är kla­ra och Tim­mer­bac­ka kon­sta­te­rar att det är enkla­re att skö­ta all­ting nu när hon bor på plat­sen.

Till som­ma­ren kom­mer ock­så en ar­bets­ta­ga­re till som ska ta hand om café­verk­sam­he­ten på Tac­kork gård. Till bär­plock­nings­sä­song­en an­ställs ock­så bär­ploc­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.