Nu på­bör­jas byg­get av ÅA:s nya cam­pus­hus

Åbo Underrättelser - - DEBATT -

ÅBO. Till vå­ren 2021 ska Åbo Aka­de­mis och Åbo uni­ver­si­tets ge­men­sam­ma bygg­nad för na­tur­ve­ten­ska­per, ke­mi och tek­nik stå klar. I går togs de förs­ta spad­ta­gen.

Hu­set byggs på Hen­riks­ga­tan, där bygg­na­den Jus­le­nia står i dag. Som förs­ta steg i ar­be­tet rivs Jus­le­ni­a­hu­set. Det ska va­ra klart 2019.

Bygg­na­den får en to­ta­ly­ta på 23 000 kvadrat­me­ter. Ar­be­tet sköts av Fin­lands Uni­ver­si­tets­fas­tig­he­ter Ab.

Hu­set kom­mer att om­fat­ta la­bo­ra­to­ri­er, ut­rym­men för un­der­vis­ning och forsk­ning i na­tur­ve­ten­skap­li­ga äm­nen, gym- och re­stau­rang­lo­ka­ler samt plats för fö­re­tag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.