Ork­la Su­o­mi läg­ger ner pro­duk­tio­nen i Åbo – sä­ger upp 48 an­ställ­da

Åbo Underrättelser - - DEBATT - SPT

ÅBO. Grön­saks- och sill­pro­duk­tio­nen har in­te va­rit lön­sam och ef­ter sam­ar­bets­för­hand­ling­ar un­der vå­ren läggs nu pro­duk­tio­nen i Åbo ner.

Ork­la Su­o­mi skri­ver i ett press­med­de­lan­de att 48 ar­betstil­fäl­len upp­hör, men att ett 60-tal per­so­ner fort­sät­ter ar­be­ta i Åbo med bland an­nat mark­nads­fö­ring och för­sälj- ning. Som or­sak anger fö­re­ta­get sjun­kan­de för­sälj­nings­vo­ly­mer och hår­da­re pris­kon­kur­rens.

De pro­duk­ter som till­ver­kats i Åbo kom­mer i fort­sätt­ning­en att skaf­fas hu­vud­sak­li­gen från and­ra pro­duk­tions­an­lägg­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.