Allt van­li­ga­re att lä­ra­re mob­bas

En­kät: Näs­tan varan­nan som sva­ra­de sä­ger sig ha bli­vit mob­bad det se­nas­te året.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Mi­kael Sjö­vall SPT

Ar­bets­gläd­jen i dag­hem­men, sko­lor­na och uni­ver­si­te­ten är på vil­lo­vä­gar.

Allt fler lä­ra­re li­der av ar­bets­re­la­te­rad stress och upp­le­ver att ar­bets­bör­dan är allt­för stor. Det av­slö­jar fack­för­bun­det OAJ:s en­kät som pub­li­ce­ra­des på tis­da­gen. Om­kring 59 pro­cent av dem som har sva­rat på en­kä­ten upp­ger att de har för myc­ket jobb och 55 pro­cent sä­ger sig job­ba bå­de på lör­da­gar och sön­da­gar för att få det he­la att gå ihop.

Över 62 pro­cent av al­la lä­ra­re an­vän­der i ge­nom­snitt tre kväl­lar i vec­kan till ad­mi­nist­ra­tion el­ler förberedelser av lek­tio­ner och rät­tel­ser av prov. EN­LIGT OAJ:S EN­KÄT har näs- tan hälf­ten el­ler 47 pro­cent av al­la lä­ra­re rå­kat ut för mobb­ning de se­nas­te 12 må­na­der­na. I de fles­ta fall är det ele­ver­na el­ler stu­den­ter­na som mob­bar, men även de eg­na kol­le­ger­na gör sig of­ta skyl­di­ga till osak­ligt be­mö­tan­de. To­talt 22 pro­cent av dem som sva­ra­de på en­kä­ten upp­ger att de har rå­kat ut för all­var­lig och upp­re­pad mobb­ning. Näs­tan en ti­on­del upp­ger att de har rå­kat ut för våld på job­bet. I SMÅBARNSpe­da­go­gi­ken är det var tred­je och i yr­kes­hög­sko­lor­na är det var fjär­de ar­bets­ta­ga­re som upp­le­ver grov och åter­kom­man­de mobb­ning. Mobb­ning­en kos­tar ar­bets­gi­var­na re­da peng­ar. Om­kring var ti­on­de av dem som job­bar i un­der­vis­nings­sek­torn har sjuk­skri­vit sig det se­nas­te året ef­ter att de har rå­kat ut för mobb­ning. HE­LA 43 PRO­CENT av dem som sva­ra­de på en­kä­ten upp­le­ver ar­bets­re­la­te­rad stress yt­terst of­ta el­ler för­hål­lan­de­vis of­ta. I yr­kes­hög­sko­lor­na upp­ger över hälf­ten av lä­rar­na att de of­ta är stres­sa­de på job­bet. DÅ VI JÄM­FÖR med OAJ:s mot­sva­ran­de en­kä­ter från 2015 och 2013 är det nu allt fär­re an­ställ­da i un­der­vis­nings­sek­torn som upp­le­ver ar­bets­gläd­je på job­bet. En­ligt OAJ är det 71 pro­cent som upp­le­ver att de är myc­ket nöj­da el­ler för­hål­lan­de­vis nöj­da på job­bet, vil­ket lig­ger un­der det fins­ka ge­nom­snit­tet. FÖR ATT FÅ BUKT med pro­ble­men fö­re­slår OAJ bland an­nat att de stat­li­ga ned­skär­ning­ar­na av bud­get­med­len i un­der­vis­nings­sek­torn bör upp­hö­ra.

OAJ vill att man in­rät­tar lång­sik­ti­ga fi­nan­sie­rings­pro­gram som sträc­ker sig över fle­ra re­ge­rings­pe­ri­o­der. OAJ vill li­kaså att det grun­das ett hand­lings­pro­gram för att fö­re­byg­ga mobb­ning och våld på ar­bets­plat­ser­na. SAMMANLAGT1127 per­so­ner sva­ra­de på en­kä­ten som gjor­des i no­vem­ber i fjol. Svars­pro­cen­ten var 24,9 och in­klu­de­ra­de en­kätsvar från per­so­nal på dag­hem, gym­na­si­er, grund­sko­lor, uni­ver­si­tet, yr­kes­hög­sko­lor, med­bor­garin­sti­tut och yr­kes­sko­lor. 77 pro­cent av dem som sva­ra­de på en­kä­ten var kvin­nor.

ALLT TYNGRE AR­BETS­MIL­JÖ. Många lä­ra­re upp­le­ver ökad stress. Mobb­ning av lä­ra­re blir allt van­li­ga­re vi­sar en en­kät som var fjär­de till­frå­gad lä­ra­re sva­ra­de på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.