Ki­mi­to­e­le­ver be­sök­te vän­sko­la i Bochum

Gav in­blick i var­da­gen och möj­lig­het att öva på tys­kan.

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

Se­dan 1997 har Ki­mi­to­öns Gym­na­si­um och Ki­mi­to­nej­dens sko­la ett ut­byte med Graf-Eng­el­bert-Schu­le i Bochum, Tyskland.

Var­tan­nat år be­sö­ker de tys­ka ele­ver­na Ki­mi­to­ön i sep­tem­ber och föl­jan­de vår gör vi ett svars­be­sök till Bochum. 12-20.4 APRIL be­sök­te 17 elever och två lä­ra­re Bochum. Un­der vis­tel­sen bod­de ele­ver­na i fa­mil­jer, vil­ket gjor­de att de fick en bra in­blick i den tys­ka var­da­gen och ha­de möj­lig­het att öva tys­ka.

Pro­gram­met un­der vec­kan var mångsidigt, vi be­sök­te Düs­sel­dorf, Köln, Bonn och i Hat­ting­en fick vi se ett ex­em­pel på hur­dan struk­turom­vand­ling gruvin­du­strin i Ru­hr­om­rå­det ge­nom­gått.

Utö­ver det­ta fick vi upp­le­va skol­var­da­gen, kul­tu­re­ve­ne­mang som fot­bolls­match och mu­si­ka­len Star­light Ex­press. Vi fick ock­så smak­prov på tysk mat­kul­tur, t.ex. cur­ry­wurst, enor­ma glasspor­tio­ner och me­ra tra­di­tio­nell hus­mans­kost. HÄR FÖL­JER NÅG­RA TAN­KAR och iakt­ta­gel­ser från vec­kan i Bochum:

“Gäl­lan­de var­dags­li­vet mel­lan fa­mil­je­med­lem­mar och vän­ner märk­te jag en del skill­na­der. Man var mer nä­ra varand­ra på ett sätt man in­te är i Fin­land. De ha­de gans­ka myc­ket fy­sisk kon­takt, till ex­em­pel kra­ma­de de varand­ra när de träf­fa­des. In­om fa­mil­jen kra­ma­des de ock­så of- ta, och in­nan de la­de sig gav de varand­ra pus­sar, vil­ket var to­talt främ­man­de för mig.”

“När det gäl­ler ma­ten var det van­ligt att man blev ser­ve­rad en por­tion, vil­ket kän­des ovant ef­tersom jag där­med in­te fick väl­ja själv hur myc­ket jag vil­le el­ler or­ka­de äta. De åt även myc­ket sött på si­na fru­kost­bröd, som nu­tel­la och syl­ter av oli­ka slag, vil­ket var helt nytt för mig. Un­der min re­sa drack jag van­ligt vat­ten en­dast en gång, på en re­stau­rang. Då jag fick vat­ten hos fa­mil­jen var det var­je gång kol­sy­rat, vil­ket jag in­te alls gil­la­de. Dock hann jag näs­tan vän­ja mig vid det.” “MINSPONTANA upp­fatt­ning av lek­tio­ner­na var att de till stor del går ut på myc­ket grupp­ar­be­te och dis­kus­sio­ner mel­lan ele­ver­na och lä­ra­ren. En an­nan sak som jag la­de mär­ke till var bris­ten på an­vänd­ning av tek­nik och elektro­niskt ma­te­ri­al un­der lek­tio­ner­na. Att sko­lan är så stor och ele­ver­na så många (näs­tan 900 elever) bi­drog ock­så till bris­ten på per­son­li­ga re­la­tio­ner mel­lan elever och lä­ra­re, till ex­em­pel till­ta­lar man lä­rar­na med ef­ter­namn.”

“Jag tyck­te att re­san var väl­digt lä­ro­rik och jag tyck­te att det var ro­ligt att upp­le­va den tys­ka kul­tu­ren och de­ras sätt att le­va. Jag skul­le verk­li­gen re­kom­men­de­ra att va­ra med i det här ut­by­tet för al­la som ens har tänkt på att va­ra med i det för jag skaf­fa­de mig nya vän­ner för li­vet och ha­de en rik­tigt ro­lig tid med dem bå­de i Fin­land och i Tyskland, dessutom fick vi se många fi­na tys­ka stä­der och and­ra sa­ker jag kom­mer att min­nas för res­ten av mitt liv.”

In­om fa­mil­jen kra­ma­des de ock­så of­ta, och in­nan de la­de sig gav de varand­ra pus­sar, vil­ket var to­talt främ­man­de för mig.

PÅ UT­BYTE. Elever från Ki­mi­to­öns gym­na­si­um och Ki­mi­to­nej­dens sko­la be­sök­te den tys­ka sta­den Bochum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.