Ak­ti­vis­ter på­ta­lar sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er i kyr­kan

Kam­panj­grupp upp­vak­tar på torsdag är­ke­bis­ko­pen i Åbo för att upp­märk­sam­ma över­grepp in­om kyr­kan.

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN - Mi­kael Sjö­vall/SPT

Kam­panj­grup­pen #san­ning­en­be­fri­ar upp­vak­tar på torsdag den av­gå­en­de är­ke­bis­ko­pen Ka­ri Mä­ki­nen och evan­ge­lisk-lut­hers­ka kyr­komö­tets om­bud i Åbo för att upp­märk­sam­ma sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er in­om kyr­kan.

Över 640 per­so­ner har un­der­teck­nat pro­test­lis­tan som på­ta­lar sex­u­el­la över­grepp i kyrk­li­ga sam­man­hang.

– Vi mås­te ren­sa ut sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er från de kyrk­li­ga mil­jö­er­na. De som job­bar för kyr­kan mås­te bä­ra sitt an­svar och ta tag i frå­gan, sä­ger kam­pan­j­vo­lon­tä­ren Mo­ni­ka Pen­sar. UTÖ­VER PRO­TEST­LIS­TAN har kam­pan­jen ock­så samlat in per­son­li­ga be­rät­tel­ser om sex­u­el­la över­grepp som har in­träf­fat i kyrk­li­ga mil­jö­er.

Över 40 be­rät­tel­ser har hit­tills pub­li­ce­rats på saj­ten to­tu­us­va­pa­ut­taa. fi. Fler svens­ka be­rät­tel­ser ska pu- bli­ce­ras på webb­si­dan den­na vec­ka, upp­ger Pen­sar.

– Det är vik­tigt att de här er­fa­ren­he­ter­na blir of­fent­li­ga ef­tersom förö­var­na of­tast går fria och fort­sät­ter sitt ar­be­te i kyr­kan. De som drab­bats blir osyn­lig­gjor­da och skuld­be­lag­da sam­ti­digt som de in­te tas på all­var, sä­ger hon. KAM­PAN­JEN #san­ning­en­be­fri­ar föl­jer sam­ma möns­ter som dess svens­ka mot­sva­rig­he­ter #var­de­ljus el­ler #san­ning­enska­gö­ra­er­fria. En­ligt Pen­sar finns det många be­rö­rings­punk­ter mel­lan kam­pan­jer­na, men ock­så en vä­sent­lig skill­nad som ka­rak­te­ri­se­rar kam­pan­jen i Fin­land.

– I Sve­ri­ge är det fram­för allt präs­ter som har va­rit ak­ti­va fö­re­gång­a­re och ini­ti­a­tiv­ta­ga­re me­dan den fin­länds­ka kam­pan­jens kärn­trupp be­står av en bro­kig ska­ra ak­ti­vis­ter som in­te nöd­vän­digt­vis job­bar in­om kyr­kan.

En­ligt Pen­sar är te­mat käns­ligt ef­tersom sex­u­ell iden­ti­tet är ett ta­bu i re­li­giö­sa sam­man­hang.

– Många är räd­da för att kyr­kan fi­gu­re­rar i kvälls­tid­ning­ar­nas löp­sed­lar ifall man går till bot­ten med pro­ble­met. Det är myc­ket vik­ti­ga­re att frå­ga sig hur off­ren till sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er ska få hjälp, sä­ger Pen­sar. BORGÅ STIFT har ut­sett två te­ra­peu­ter som man kan kon­tak­ta för att ta­la ut om si­na er­fa­ren­he­ter. I de öv­ri­ga stif­ten sak­nas tills­vi­da­re mot­sva­ran­de kon­takt­per­so­ner som bär ett an­svar för att de som rå­kat ut för över­grepp får hjälp.

– Den hjälp som er­bjuds av kyr­kan mås­te va­ra tro­vär­dig. Det ska va­ra lätt att hit­ta hjäl­pen med två klick på kyr­kans sajt. Var­för in­te kö­ra med en ban­ner med tex­ten ‘Har du ut­satts för sex­u­el­la över­grepp i kyr­kan?’, fö­re­slår Mo­ni­ka Pen­sar. 469957 SEDIBA CABERNET SAUVIGNON 2017 från WO Wes­tern Cape i Syd­af­ri­ka. Me­del­fyl­ligt. 4 gram soc­ker. Smak: mör­ka körs­bär och svatvin­bärs­sylt samt svagt kaf­fe.. Pas­sar till gril­lad korv, gris­rät­ter och pa­jer. Kos­tar 7,40 eu­ro. Mer än pris­värt. 402126 BARONE MONTALTO ROSSO från IGT Si­ci­li­a­ne i Ita­li­en. Dru­vor: Sy­rah och Mer­lot. Me­del­fyl­ligt. 7 gram soc­ker per li­ter. Smak: björn­bärs­sylt, mog­na tran­bär och plom­mon. Pas­sar till pa­jer, små­varmt, tá­pas och gril­lat. Kos­tar 5,27 eu­ro för en halv li­ters lå­da. 4156887 LUIGI EINAUDI DOGLIANI 2016 från di­strik­tet Dogliani i Ita­li­en.Dru­va: Dol­cet­to. Fyl­ligt. Smak: mör­ka körs­bär,boy­sen­bär,plom­mon och svagt fi­kon. Pas­sar till skogs­få­gel, and, gås, fa­san, gill­spett, får och gry­tor. Kos­tar 16,98 eu­ro. 451237 ALEXANDRE RELVAS MERINO ORGANIC 2016 från Alente­ja­no i Por­tu­gal. Fyl­ligt. 5 gram soc­ker per li­ter. Smak: mog­na björn­bär, plom­mon, li­te svarta­vin­bärs­blad och li­te ka­kao. Pas­sar till får, oxe, gril­lat och upp­skär­ning­ar. Kos­tar 12,40 eu­ro. 415037 HARASZTHY PINOT NOIR 2016 från Ung­ern. Lätt vin. Smak: mog­na tran­bär, svagt hal­lon, smult­ron, rö­da vin­bär och nå­got kryd­digt. Pas­sar till skogs­få­gel, fa­san, and och an­ka, samt till fe­ta fis­kar, svamp och gry­tor. Kos­tar 16,26 eu­ro.

KYRKOMÖTET ÖPP­NA­DES. Evan­ge­lisk-lut­hers­ka kyr­kans kyr­komö­te öpp­na­des med en guds­tjänst i S:ta Marie kyr­ka i Åbo på mån­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.