Bjud­på gottav gäd­da!

» Fisk fun­ge­rar fint året runt så­väl till var­dag som fest. Nu när­mar sig som­ma­ren och det bör­jar va­ra dags att till­re­da frä­scha som­ri­ga fis­ke­rät­ter av fin­län­dar­nas fa­vo­rit­fis­kar.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - So­fie Ser­ge­li­us 040-5443997/ so­fie.ser­ge­li­us@hss­me­dia.fi

Flam­stek en hel lax­fi­lé, trol­la ihop smak­li­ga bif­far på gädd­färs el­ler stek ab­borr­fi­lé­er i smör. Det be­hö­ver in­te va­ra svå­ra­re än så.

FLAMSTEKT LAX MED KON­JAK

Glöd­stekt lax, flamstekt lax, plank­stekt lax. Kärt barn har många namn. Den­na lax­rätt till­reds ge­nom att spi­ka fast en fi­lé på en plan­ka som se­dan får lu­ta mot en öp­pen eld.

1 kg lax 1 msk salt 8 cl kon­jak 1 dl farin­soc­ker 50 g smör

TA bort al­la ben med en fisk­benspin­cett och gnid in sal­tet i lax­fi­lén. Spi­ka fast fi­lén på en brä­da.

Gör upp en öp­pen eld som lax­en kan ste­kas vid. Se till att ha vat­ten till hands och läm­na ald­rig el­den obe­va­kad.

Gör kon­jaks­ma­ri­na­den. Smält smö­ret och blan­da ihop med kon­jak och farin­soc­ker. Rör om tills farin­sock­ret del­vis smält. Pens­la kon­jaks­ma­ri­na­den över lax­fi­lén.

PLA­CE­RA den fast­spi­ka­de lax­en pa­ral­lellt mot den öpp­na el­den un­ge­fär 50 cm från el­den. Stek tills lax­en vid el­den tills den är fär­dig. Till­red­ning­en be­ror helt på fi­léns tjock­lek, men en 4 cm tjock fi­lé tar ca 30 mi­nu­ter, igen be­ro­en­de på av­stån­det till el­den. Pens­la lax­fi­lén med ma­ri­na­den i tre varv me­dan lax­en steks, tills all ma­ri­nad är an­vänd. Ta bort den fär­di­ga lax­en från el­den och dra ut spi­kar­na. Du ser att lax­en är fär­dig ge­nom att ta en bit från den bre­das­te de­len och se ifall fi­lén är ge­nom­stekt. En fär­dig flamstekt lax loss­nar lätt från skin­net. SER­VE­RA lax­en varm till­sam­mans med po­ta­tis och en grädd­fils­sås.

GÄDDWALLENBERGARE

Här­li­ga Wal­len­ber­ga­re gjor­da på gäd­da och lax är en rik­tig som­marfa­vo­rit.

400 g gäd­da 100 g lax 2 ski­vor vitt rost­bröd 4 dl gräd­de 1 msk salt 0.25 tsk vit­pep­par 1 st ägg 1 msk ci­tronsaft 4 msk smör

VÄRM ug­nen till 150 gra­der. An­vänd dig av gädd- och lax­fi­lé. Lax­fi­lén ska va­ra be­nad. Skär gädd­fi­lén och lax­en i bi­tar. Kör bi­tar­na ge­nom en kött­kvarn så att gäddan och lax­en blan­das ihop och mals till en rik­tigt slät smet. Kör fi­lé­er­na upp till 3 gång­er ige­nom kvar­nen för bäs­ta re­sul­tat. Lägg den fin­mal­da fisk­fär­sen i en be­red­nings­skål.

Skär bort kan­ter­na på rost­bröds­ski­vor­na. Lägg bröd­ski­vor­na på fis­ken och an­vänd hän­der­na för att mo­sa ihop fis­ken med brö­det med så att det mju­ka brö­det blan­dats in i sme­ten. Till­sätt gräd­de, salt, vit­pep­par, ägg och ci­tronsaft. Rör ihop mas­san med hän­der­na tills det bil­dats en luf­tig och len smet.

Tips: Har du ing­en kött­kvarn så kan du fry­sa ner fi­lé­er­na i 30 mi­nu­ter och se­dan kö­ra dem i en mat­be­re­da­re till­sam­mans med de öv­ri­ga in­gre­di­en­ser­na.

Fuk­ta hän­der­na och tryck ut 12 bif­far ur sme­ten.

Het­ta upp en mat­sked smör i en stek­pan­na och stek bif­far­na ca 2 mi­nu­ter per si­da tills de fått en vac­kert gyl­le­ne yta. Lägg all­tid en mat­sked smör i pan­nan in­nan näs­ta varv med bif­far ska ste­kas.

Lägg de fär­digt stek­ta bif­far­na på ett bak­plåts­pap­per på en ugns­plåt och gräd­da fär­digt på ug­nens mel­lers­ta fals i 10 mi­nu­ter.

Ser­ve­ra Wal­len­ber­ga­ren med po­ta­tis­mos och en kall grädd­fils­sås.

ABBORRE MED KANTARELLSÅS

KRÅNGLA in­te till det – ser­ve­ra smör­stek­ta ab­borr­fi­lé­er med en en­kel kantarellsås. KANTARELLSÅS 200 g kan­ta­rel­ler 0.5 tsk grov­ma­len svart­pep­par 1 st lök 1 st vit­löks­klyf­ta 1 msk smör 3 dl gräd­de 1 msk kalv­bul­jong PERSILJEPOTATIS 400 g ny­po­ta­tis el­ler färsk­po­ta­tis 1 dl fin­hac­kad per­sil­ja 20 g smör STEKT abborre 600 g ab­borr­fi­lé 30 g smör 1 krm salt 1 krm grov­ma­len svart­pep­par

KANTARELLSÅS

Ren­sa kan­ta­rel­ler­na och fin­hac­ka köt­tet.

Ska­la lök och vit­lök och fin­hac­ka bå­da två.

Lägg en mat­sked smör i en stek- pan­na och fräs lök och vit­lök i två mi­nu­ter. Till­sätt den hac­ka­de kan­ta­rel­len och stek tills all väts­ka av­dunstat. Häll över kalv­bul­jong­en och hälf­ten av gräd­den. Låt så­sen små­putt­ra un­der stän­dig om­rör­ning. Smak­sätt med salt och pep­par. Stäng av plat­tan me­dan du ko­kar po­ta­ti­sen.

PERSILJEPOTATIS

Tvät­ta och ko­ka po­ta­ti­sen un­der lock tills det går att stic­ka en gaf­fel ge­nom en po­ta­tis. Häll av kokvat­ten och klic­ka i smör och fin­hac­kad per­sil­ja. Låt po­ta­ti­sen stå un­der lock tills fis­ken och kan­ta­rellså­sen är klar.

STEKT abborre

Het­ta upp smö­ret i en stor stek­pan­na.

Strö salt och pep­par över ab­borr­fi­lé­er­na och stek i etap­per. Se till att stek­pan­nan in­te blir för full. Stek fi­lé­er­na 2–3 mi­nu­ter per si­da tills de fått en gyl­le­ne yta. Stek­ti­den va­ri­e­rar li­te be­ro­en­de på fi­léns tjock­lek.

Värm upp kan­ta­rellså­sen och till­sätt res­ten av gräd­den. Rör om tills det bil­dats en tjock sås.

Ser­ve­ra de stek­ta ab­borr­fi­lé­er­na med den kok­ta po­ta­ti­sen och kan- ta­rellså­sen. Det pas­sar även bra att strö fin­hac­kad röd­lök över de fär­di­ga por­tio­ner­na.

SO­FIE SER­GE­LI­US

GÄDDWALLENBERGARE.

SO­FIE SER­GE­LI­US

FLAMSTEKT KONJAKSMARINERAD LAX.

SO­FIE SER­GE­LI­US

STEKT ABBORRE MED KANTARELLSÅS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.