Par­gas­barn dan­sar till Gäddan-dans

» ”Gäddan och gäng­et” är ett mil­jö­kon­cept som dag­hems­barn i Par­gas kän­ner bra. I går fi­ra­des pick­nick med Gäddan-sång och dans.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - An­ja Ku­u­sisto 040 5002352/an­ja.ku­u­sisto@au­me­dia.fi

Lil­la krab­ban Kel­vin/ Vet hur il­la de står till/ Kom med och räd­da ha­vet/ Vi kan al­la hjäl­pa till – så sjung­er Mats Prost i Gäd­dans sång och då Mar­jo Paa­vo­la vi­sar hur krab­ban rörs el­ler dan­sar är hund­ra­tals barn med på no­ter­na.

– Om­kring 500 barn bor­de va­ra här i dag, sä­ger Pia Ho­ta­nen, chef för små­barnspe­da­go­gi­ken i Par­gas stad, och en av ar­ran­gö­rer­na till ons­da­gens dag­hemspick­nick i Central­par­ken.

So­len gas­sar, bar­nen dan­sar och någ­ra vux­na i da­gis­per­so­na­len vå­gar ock­så vif­ta på fe­nor el­ler ar­mar. DET ÄR EN glad stund med pick­nick­ryggäc­kens in­ne­håll som vän­tar. Sam­ti­digt är det en lek­tion i mil­jö­hän­syn som på­går.

Se­dan år 2011 har Gäddan va­rit ett te­ma för mil­jö­ar­be­tet i dag­hem­men i Par­gas och år 2013 kom Skär­gårds­ha­vets bi­o­sfär­om­rå­de med i ar­range­mang­en. Den fy­sis­ka gäddan är ett mju­kis­djur som till­sam­mans med si- na vän­ner, and­ra fis­kar el­ler mju­kis­djur, fär­das i en sump från dag­hem till dag­hem. NÄR ETT DAG­HEM haft be­sök av Gäddan och gäng­et ett par vec­kor sätts sum­pen i bil el­ler buss och åker till ex­em­pel från Sa­go­äng­ens dag­hem till Pju­ka­la dag­hem, från da­gis i Na­gu till Kor­po. På Par­gas stads webb hit­tar man en blogg där dag­hem och för­sko­lor be­rät­tar om si­na även­tyr med Gäddan, hur den jum­pa­de i In- iö och såd­de är­ter med barn i Kir­ja­la.

En an­nan fy­sisk gäd­da finns i Central­par­ken, näm­li­gen rutsch­ka­nan Lu­ci­us Ali­e­nus, ska­pad av Ste­fan Lind­fors. Den in­vig­des som­ma­ren 2017 och har bli­vit myc­ket po­pu­lär bland barn­fa­mil­jer i Par­gas. DAGHEMSGRUPPERNA väl­jer själ­va hur de an­vän­der sig av Gäd­dans upp­gif­ter och vil­ka mil­jöfrå­gor de tar upp, men var­je år har Gäddan ett te­ma.

Vi lät till ex­em­pel bar­nen ta med så­dant de hit­tat på eg­na går­dar och i di­ken, sen bygg­de vi vat­ten­le­kar och en di­no-värld av det. Dag­hems­fö­re­stån­da­re Mo­ni­ca Karls­son om Vil­la Ka­mo­mil­las pro­gram för bar­nen kring sop­sor­te­ring

– På hös­ten fick dag­hem­men ock­så ett upp­gifts­häf­te kring mat, då ma­tens krets­lopp är årets te­ma, sä- ger Pia Prost från Skär­gårds­ha­vets bi­o­sfär­om­rå­de. Näs­ta år är te­mat skär­gårds­kul­tur.

EN MINIGALLUP med någ­ra av dag­hem­men på plats i Central­par­ken vi­sar att mil­jöfrå­gor har bå­de bredd och djup i da­gens små­barns­fost­ran.

Sop­sor­te­ring ver­kar va­ra nå­got som en­ga­ge­rar många, lik­som frå­gor kring var­i­från ma­ten kom­mer, vad som är skräp och om allt skräp är skräp.

– Vi lät till ex­em­pel bar­nen ta med så­dant de hit­tat på eg­na går­dar och i di­ken, sen bygg­de vi vat­ten­le­kar och en di­no-värld av det, be­rät­tar Mo­ni-

ka Karls­son, dag­hems­fö­re­stån­da­re i Vil­la Ka­mo­mil­la.

I Vil­la Ka­mo­mil­la är mil­jö­te­man och håll­bar­het vik­ti­ga frå­gor, sä­ger Karls­son som ock­så via fors­ka­ren

Ann-Christi­ne Furu vid Helsing­fors uni­ver­si­tet och ur riks­svenskt för­sko­le­ma­te­ri­al hit­tar in­spi­ra­tions­käl­lor till hur dag­hem­met kan job­ba kring mil­jöfrå­gor.

I par­ken för­med­lar hög­ta­lar­na sång­en:

Ye­ah, ye­ah, Gäddan och gäng­et/ fullt ös med herr Gös/... Blå­muss­lan har ett tips/ Åt Gäddan och åt dig/Ät mat som finns här nä­ra/ din pap­pa åt upp mig!

● Sång­en som ci­te­ras ovan är kom­po­ne­rad av Mats Prost, som ock­så står för tex­ten. Den hit­tas ock­så på Youtu­be, länk finns på ÅU:s webb.

GÄDDANSÅNG. Mar­jo Paa­vo­la le­der dan­sen och Mats Prost sång­en när hund­ra­tals da­gis­barn i Par­gas dan­sar i Central­par­ken.

AN­JA KU­U­SISTO

SUM­PEN. Sum­pen med mju­kis­fis­kar ro­te­rar i dag­hem i he­la Par­gas och in­spi­re­rar till att ta upp mil­jöfrå­gor.

AN­JA KU­U­SISTO

SPRÄTT PÅ BE­NEN. Det är fullt ös med herr gös, då dag­hems­barn i Par­gas sam­las i par­ken.

AN­JA KU­U­SISTO

PIA HO­TA­NEN. Par­gas stads chef för små­barnspe­da­go­gik öpp­na­de pick­nick­pro­gram­met.

AN­JA KU­U­SISTO

PICK­NICK. Mel­lan­mål sma­kar bra ef­ter dan­sen. Al­var Gadd, Jim­my Cavón och Em­ma Ke­to­la är från grupp­fa­mil­je­dag­hem­met Näck­ro­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.