Åbos­ka ha­koll­på Åbo­bor­na

» Sta­den sam­lar da­ta om in­vå­nar­na men in­te på sam­ma sätt som jät­tar som Goog­le och Fa­ce­book.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Dan Lo­lax 050-589 25 92/dan.lo­lax@au­me­dia.fi

Sta­den tän­ker ska­pa di­gi­ta­la pro­fi­ler för in­vå­nar­na. Vi blir in­te som Fa­ce­book el­ler Goog­le, för­säk­rar led­ning­en.

Ef­ter folks pri­vat­liv är stä­der­nas in­for­ma­tion de­ras näs­ta steg. Min­na Ar­ve om tek­no­lo

gijät­tar­nas fram­fart

Åbo­bor­na ska få skräd­dar­syd­da pro­fi­ler för att un­der­lät­ta till­gång­en till sta­dens tjäns­ter.

Ar­be­tet med pro­fi­ler­na, som kom­mer igång näs­ta år, är ett led i sta­dens spets­pro­jekt ”Smart and Wi­se Tur­ku”. PRO­JEK­TET hand­lar om att ut­nytt­ja di­gi­ta­li­se­ring­en för att stöd­ja sta­dens so­ci­a­la, eko­no­mis­ka och håll­ba­ra ut­veck­ling.

Det hand­lar ock­så om att in­vol­ve­ra in­vå­nar­na, men ut­veck­lings­chef Ra­mi Sa­vi­la un­der­stry­ker att den di­gi­ta­la pro­fi­len är fri­vil­lig. Ing­en tving­as att skaf­fa en så­dan.

Åbos två­språ­ki­ga sta­tus kom­mer att sy­nas i pro­fi­ler­na. Tjäns­ter­na kom­mer att va­ra till­gäng­li­ga på fins­ka och svens­ka, san­no­likt ock­så på eng­els­ka och even­tu­ellt på rys­ka. TANKENÄR att di­gi­ta­li­se­ring­en ska­par en dyg­net runt-ser­vice för stads­bor­na, och i den ser­vicen är smart­te­le­fo­nen i fo­kus.

Sa­vi­la näm­ner häl­so­vår­den som ett ex­em­pel. I stäl­let för att åka in till en mot­tag­ning kan, till ex­em­pel, hjär­tats slag mä­tas hem­ma med smart­te­le­fo­nens hjälp.

– Vill man fäs­ta upp­märk­sam­het vid ett då­ligt be­lyst park­om­rå­de ska man ock­så kun­na gö­ra det via te­le­fo­nen, sä­ger Sa­vi­la. SÄ­KER­HET, när­ma­re be­stämt käns­lan av sä­ker­het, är ett av ”Smart and Wi­se Tur­ku”-pro­jek­tets tyngd­punk­ter. De öv­ri­ga är: q Åbos mål om kol­di­ox­id­ne­ut­ra­li­tet, som har flyt­tats fram och ska upp­nås 2029.

q Stads­pla­ne­ring­en, som blir allt mer vir­tu­ell och möj­lig­gör ex­ak­ta­re pro­gno­ser om till ex­em­pel in­flytt­ning – som i sin tur ska hjäl­pa sta­den att pla­ne­ra ser­vice­nät­ver­ket, allt­så hur många da­gis­plat­ser som be­hövs, vil­ken in­fra­struk­tur som ska byg­gas ut och så vi­da­re.

q Tra­fik och lo­gistik: Åbo ska ut­veck­las en­ligt ett ”sista kilo­me­ter”kon­cept. De ny­li­gen in­tro­du­ce­ra­de stads­cyk­lar­na är ett led i det här och di­gi­ta­li­se­ring­en ska un­der­lät­ta hur man pla­ne­rar sin rutt i cent­rum. q Fö­re­byg­gan­det av ut­slag­ning. OCH SÅ var det det här med di­gi­ta­li­se­ring­en.

Stads­di­rek­tör Min­naAr­ve sä­ger att so­ci­al- och häl­so­vårds­re­for­men och land­skaps­re­for­men tving­ar Åbo att se över hur man in­ve­ste­rar.

Det här är en möj­lig­het för sta­den att bli smar­ta­re, men för att det ska lyc­kas mås­te man bätt­re an­vän­da den da­ta som man får ge­nom de tjäns­ter som in­vå­nar­na an­vän­der sig av. LÅ­TER DET här som nå­got som Fa­ce­book och Goog­le syss­lar med? Det är det ock­så, men Ar­ve sä­ger att Åbo ut­tryck­li­gen in­te tän­ker age­ra som des­sa jät­tar – el­ler som App­le el­ler Ama­zon för den de­len – och Sa­vi­la sä­ger att Åbo­bor­nas in­tegri­tet in­te ho­tas av da­tain­sam­ling­en.

Sna­ra­re ska man sö­ka med sam­ar­bet med ak­tö­rer som ga­ran­te­rar att da­tan kom­mer till all­män nyt­ta. Dis­kus­sio­ner på­går re­dan med Åbo uni­ver­si­tet och sta­tens forsk­nings­cen­tral VTT. AR­VE ute­slu­ter in­te ett sam­ar­be­te med stör­re fö­re­tag men sä­ger att det mås­te fin­nas en på­lit­lig ak­tör – i det här fal­let sta­den – som möj­lig­gö­ra att da­ta an­vänds i be­sluts­fat­tan­det och i forsk­nings­syf­te.

Da­ta kan ock­så an­vän­das med tan­ke på nä­rings­li­vet, men sta­dens ut­gångs­punkt ska, i mot­sats till Goog­les, va­ra att den kom­mer till nyt­ta på oli­ka håll.

– Goog­le och and­ra ut­går från att en­dast de äger in­for­ma­tio­nen och kan an­vän­da den. Jag vill und­vi­ka en så­dan si­tu­a­tion när sta­den ut­veck­las. PÅ SÅ SÄTT kan Åbo fun­ge­ra som en mot­vikt till nämn­da tek­no­lo­gijät­tars fram­fart.

– Ef­ter folks pri­vat­liv är stä­der­nas in­for­ma­tion de­ras näs­ta steg, för­ut­spår Ar­ve.

MYC­KET GÅR VIA SMART­TE­LE­FO­NEN. Åbo ska an­vän­da sig av di­gi­ta­li­se­ring­en för att kun­na er­bju­da in­vå­nar­na ef­fek­ti­va­re och bätt­re ser­vice, sä­ger ut­veck­lings­chef Ra­mi Sa­vi­la (t.v.), stads­di­rek­tör Min­na Ar­ve och stads­pla­ne­rings­di­rek­tör Ti­mo Hint­sa­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.