So­ci­al­ar­be­ta­re tac­kar­ja

» De tre som val­des av 28 sö­kan­de tac­ka­de ja. Par­gas ryk­te inom barn­skyd­det dis­ku­te­ra­des un­der re­kry­te­rings­pro­ces­sen, men små­ning­om lyc­kas vi vän­da kur­sen, sä­ger Sa­mi Sal­mi­vir­ta.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Mi­kael Pi­ip­po SPT

Små­ning­om vän­der vi kur­sen, sä­ger fa­mil­je­en­he­tens chef i Par­gas. Lyc­kad re­kry­te­ring har av­slu­tats.

Par­gas stads barn­skydd väd­rar mor­gon­luft, åt­minsto­ne om man får tro sta­den själv. Det kom 28 ar­betsan­sök­ning­ar till tre le­di­ga jobb som so­ci­al­ar­be­ta­re i Par­gas (ÅU 8.5). Sa­mi Sal­mi­vir­ta, chef för Par­gas fa­mil­je­en­het, be­rät­tar att han på tis­da­gen ringt och med­de­lat de som fått an­ställ­ning.

– Al­la tre tog emot job­bet. De of­fi­ci­el­la be­slu­ten görs i dag (ons­dag) men ja, re­kry­te­rings­pro­ces­sen är av­slu­tad, sä­ger Sal­mi­vir­ta.

– Vår re­kry­te­ring väck­te stort in­tres­se. Bå­de nyutex­a­mi­ne­ra­de och er­far­na so­ci­al­ar­be­ta­re skic­ka­de an­sök­ning­ar och vi ha­de sö­kan­de från bå­de den kom­mu­na­la och den pri­va­ta sek­torn. EN­LIGT SAL­MI­VIR­TA be­to­na­de Par­gas job­bets eko­no­mis­ka fak­to­rer, bland an­nat lö­nen, och ar­betstriv­seln i sin plat­san­nons.

Sal­mi­vir­ta bör­ja­de ar­be­ta som fa­mil­je­en­he­tens chef i april, mitt i en tur­bu­lent fas. Un­ge­fär en må­nad ti­di­ga­re ha­de Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket i Syd­väst­ra Fin­land krävt att Par­gas stad åt­gär­dar miss­för­hål­lan­den i sin barn­skydds­verk­sam­het och re­dan ti­di­ga­re ha­de tre av sta­dens fy­ra so­ci­al­ar­be­ta­re sagt upp sig.

Si­tu­a­tio­nen påmin­de om lä­get kring års­skif­tet 2015-2016 då fy­ra so­ci­al­ar­be­ta­re sa­de upp sig och rik­ta­de skarp kri­tik mot Par­gas stad. SAL­MI­VIR­TA MED­GER att Par­gas barn­skydds då­li­ga ryk­te gjor­de sig på­mint un­der re­kry­te­ring­en av nya so­ci­al­ar­be­ta­re.

– Par­gas stad ha­de de­fi­ni­tivt ett visst ryk­te i bör­jan av re­kry­te­rings­pro­ces­sen, och kans­ke än­nu i dag, men jag tror att vi så små­ning­om lyc­kats vän­da kur­sen och ska­pa en po­si­ti­va­re bild av sta­den, sä­ger han men vill in­te ge kon­kre­ta ex­em­pel på ändringar sta­den ge­nom­fört.

– Jag kän­ner na­tur­ligt­vis till or­sa­ker­na till det be­svär­li­ga lä­get och vil­ka pro­blem som fun­nits, men jag tyc­ker in­te rik­tigt att det skul­le va­ra än­da­måls­en­ligt att pe­ka på en­skil­da sa­ker i of­fent­lig­he­ten. EN­LIGT SAL­MI­VIR­TA finns det be­hov av en mo­der­ni­se­ring av ar­bet­soch dis­kus­sions­kul­tu­ren i Par­gas barn­skydd, och han med­ger in­di­rekt att stäm­ning­en i fa­mil­je­en­he­ten in­te va­rit på topp.

– Jag för­sö­ker ska­pa en öp­pen dis­kus­sions­kul­tur i vil­ken man re­spek­te­rar varand­ra. Ut­gångs­punk­ten är att vi gör det här till­sam­mans, sä­ger han. UN­GE­FÄR SAM­TI­DIGT som Sal­mi­vir­ta bör­ja­de som fa­mil­je­en­he­tens chef i Par­gas be­slu­ta­de sta­den att gö­ra en in­tern ut­red­ning om led­ning­en av so­ci­al- och häl­so­vårds­av­del­ning­en och dess en­he­ter. Par­gas stads­di­rek­tör Pa­trik Nygrén an­sva­rar för ut­red­ning­en och pla­nen är att han ska pre­sen­te­ra den på Par­gas stads­sty­rel­ses mö­te den 28 maj (ÅU 5.5).

– Jag vill helst in­te kom­men­te­ra ut­red­ning­en i det här ske­det ef­tersom allt är så pass öp­pet än­nu. Det hand­lar om ett upp­drag från stads­sty­rel­sen och ut­red­ning­en hand­lar in­te en­bart om barn­skyd­det, sä­ger Nygrén.

En­ligt Nygrén är det än­nu oklart om han kom­mer att fö­re­slå någ­ra ändringar i so­ci­al- och häl­so­vårds­av­del­ning­ens verk­sam­het och vil­ka åt­gär­der som kan bli ak­tu­el­la.

HUR MÅR FA­MIL­JEN? Dock­skå­pet finns vid Par­gas stads fa­mil­je­en­het, där man­fal­let i per­so­na­len har va­rit stort men en lyc­kad re­kry­te­rings­pro­cess nu är av­slu­tad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.