”Stol­tast är­ja­gö­ver Gran­nas”

Ma­ria Pa­lin ut­lo­var in­vig­nings­fest i ju­ni.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Dan Lo­lax 050-589 2592/dan.lo­lax@au­me­dia.fi

Vård­chef Ann-He­len Saa­ri­nen är sista da­gen på jobb på fre­dag. Kom­mer att sak­na ut­veck­lings­ar­be­tet.

Verk­sam­he­ten i Iniö lant­han­del och gäst­hamn fort­sät­ter. Iniö Lant­han­del Ab har in­gått ett kort av­tal med Skap­pis Oy som drivs av Ma­ria Pa­lin.

Par­gas stad har li­kaså in­gått ett av­tal om un­der­håll och sköt­sel av gäst­ham­nen med sam­ma fö­re­ta­ga­re. TOVEMATTSSON från Iniö Lant­han­del Ab:s sty­rel­se sä­ger att sty­rel­sen är nöjd med av­ta­let och att man har stort för­tro­en­de för fö­re­ta­ga­ren.

Skä­let till att av­ta­let är kort, un­der ett år, be­ror på att tid­ta­bel­len blev tajt när det fram­gick att fö­re­ta­get Ga­lo­nis in­te läng­re kun­de skö­ta lant­han­del och gäst­hamn.

Nä­rings­livs­chef To­masEklund vid Par­gas stad sä­ger att på grund av att si­tu­a­tio­nen med Ga­lo­nis upp­stod så snabbt be­slöt man att sö­ka en fö­re­ta­ga­re ut­an att kon­kur­rens­ut­sät­ta verk­sam­he­ten.

Det finns hel­ler ing­et krav att gö­ra det. Den som dri­ver gäst­ham­nen står själv för själv för ut­gif­ter­na och får si­na in­koms­ter av gäst­ham­nens kun­der.

Det är in­te sto­ra peng­ar i rö­rel­se och där­för är det bra att lant­han­del och gäst­hamn drivs av sam­ma fö­re­ta­ga­re, sä­ger Eklund.

Sta­den har dess­utom fått EU-stöd för att ut­veck­la lant­han­deln och gäst­ham­nen till­sam­mans så när Iniö Lant­han­del Ab hör­de av sig med ett namn på en ny fö­re­ta­ga­re såg sta­den det som en bra lös­ning, sä­ger Eklund – även om man fat­ta­de se­pa­ra­ta be­slut. MA­RIA PA­LIN sä­ger att lant­han­deln öpp­nar på fre­dag när en le­ve­rans med bas­va­ror an­län­der. På fre­dag öpp­nar ock­så gäst­ham­nen.

– Vi får ha in­vig­nings­fest se­na­re i ju­ni. SKAP­PIS OY är grun­dat ut­tryck­li­gen för att dri­va lant­han­deln och gäst- ham­nen, men i egen­skap av fa­mil­je­fö­re­ta­ga­re är det in­te Pal­ins förs­ta be­kant­skap med va­re sig fö­re­ta­gan­de el­ler skär­går­den. I fjol an­sva­ra­de hon för in­kvar­te­ring­en på Örö och den åbo­länds­ka skär­går­den är be­kant för hen­ne se­dan ti­di­ga­re.

– Jag har spen­de­rat som­rar­na här och seg­lat i skär­går­den, sä­ger Pa­lin som är skri­ven i Helsing­fors men som bor i Åbo se­dan i år.

I som­mar kom­mer hon att bo i Iniö och hon har för av­sikt att fort­sät­ta som fö­re­ta­ga­re på or­ten ock­så ef­ter i som­mar. Just nu hjäl­per fa­mil­jen hen­ne med verk­sam­he­ten men re­kry­te­ring­en av som­mar­job­ba­re är i gång.

PRI­VAT

TAR ÖVER. Ma­ria Pa­lin tar över Iniö lant­han­del och gäst­hamn ef­ter att fö­re­ta­get Ga­lo­nis fått eko­no­mis­ka be­kym­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.