Strå­la­rinytt­tak

Glädjer för­e­ning­en De ung­as vän­ner i Högså­ra, som ock­så hop­pas att hu­set skul­le an­vän­das mer.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Annina Suominen 050-411 3729 annina.suominen@au­me­dia.fi

En ef­ter en an­län­der de till sitt för­e­nings­hus, med­lem­mar­na i De ung­as vän­ner i Högså­ra (DUV).

Räf­sor, krat­tor, spa­dar, tra­sor och hin­kar ploc­kas fram. Det fe­jas och put­sas, hu­set görs i ord­ning in­för som­ma­ren.

Någ­ra gla­da hun­dar gör si­na äga­re säll­skap och spring­er runt på går­den och in­ne i hu­set. SUNNANLANDSNYA tak ski­ner som ny­put­sat sil­ver. Takrän­nor­na, li­ka nya de ock­så, ra­mar in hel­he­ten.

De rö­da väg­gar­na är dä­re­mot slit­na, och till­sam­mans med bryg­gan vid bad­stran­den är de för­e­ning­ens näs­ta pro­jekt. MÅNGA FÖR­E­NINGS­HUS run­tom i lan­det för­fal­ler på grund av tids- brist, peng­a­brist el­ler brist på tal­ko­kraft. Där­för är det upp­munt­ran­de för DUV att få me­del till ett nytt tak. Sta­ten be­vil­ja­de stöd för re­pa­ra­tion av gam­la för­e­nings­hus run­tom i lan­det i fjol.

– Vi är väl­digt tack­sam­ma för sum­man. Ut­an den skul­le vi in­te ha kun­nat la­ga ett nytt tak ef­tersom för­e­ning­en in­te har peng­ar till det. Det nya ta­ket har ock­så lett till att det finns mer in­tres­se hos oss al­la för att gö­ra mer för hu­set, sä­ger Jen­ny Ör­nellBack­man, orts­bo och sty­rel­se­med­lem i DUV.

– Vi upp­lev­de in­te pro­ces­sen som det mins­ta job­big hel­ler, allt fun­ge­ra­de smi­digt, in­fli­kar Alex­an­dra En­berg, för­e­nings­med­lem. SUN­NAN­LAND stod klart år 1925. Här har ord­nats ota­li­ga fes­ter, mö­ten, te­a­ter­fö­re­ställ­ning­ar och kon­ser­ter.

En del av för­e­nings­med­lem­mar­na minns 70- och 80-ta­len då fle­ra hund­ra­tals per­so­ner fes­ta­de till­sam­mans in­ne och ut­an­för hu­set.

– Vi ha­de skä­ri­dan­ser då det kom folk från Hi­tis, Ro­sa­la och Högså- ra. Bryg­gan var full med bå­tar, folk sprang över tom­ter­na med öl­flas­kor. Det var jät­te­ro­li­ga dan­ser. Många har nog träf­fat sin livs­kam­rat på en dans här, sä­ger Högså­ra­bon Gu­nil­la Ör­nell. ORTSBOR STÄLL­DE upp som ord­nings­vak­ter på fes­ter­na.

Det be­höv­des, för på den här ti­den var det po­pu­lärt att su­pa or­dent­ligt.

Orts­bor­na ta­lar om fyll­bul­tar som fick nykt­ra till i po­ta­tiskäl­la­re och av­fall som dum­pa­des i vatt­net när gäs­ter­na åk­te iväg hemåt i si­na bå­tar...

– En gång var det en som tog sig in tio gång­er ut­an bil­jett, till sist släng­des han i sin båt och där läm­na­de han, minns Tryg­ve Ör­nell. I DAG ÄR tem­pot lug­na­re. Sun­nan­land hyrs ut som­mar­tid för bland an­nat bröl­lop och kräft­ski­vor.

– Lä­ger­sko­lor ord­nas ock­så här. Och vi fi­rar all­tid for­nel­dar­nas natt här, då är al­la väl­kom­na, sä­ger Ör­nell-Back­man.

Det ryms 120 per­so­ner att sit­ta i fest­sa­len.

– 150 om man är rik­tigt nä­ra släkt! NÄSTAN30 gra­ders vär­me rå­der då för­e­nings­med­lem­mar­na till sist kor­kar väl­kyld och väl­för­tjänt tak­lagsöl, häl­ler upp kaf­fe el­ler hem­la­gad vin­bärs­saft och brer hum­mus el­ler smör på bröd.

Hun­dar­na tas­sar runt och sneg­lar läng­tans­fullt på läc­ker­he­ter­na. SOMMARVÄRME ÄR det som be­hövs då Sun­nan­land sak­nar upp­värm­ning. Men hu­set har för­u­tom fest­sa­len ett li­te mind­re rum som är iso­le­rat och kan an­vän­das även när det är kal­la­re ute.

Där har för­e­ning­en bland an­nat ord­nat påsk­fi­ran­de och Hal­lo­ween­di­sko för bar­nen, samt jump­pa­pass och pi­la­tes. Här finns ock­så ett väl­fun­ge­ran­de kök samt el och vat­ten som­mar­tid EN SOM GÄR­NA vill sat­sa på Sun­nan­land i fram­ti­den är mu­si­kern och orts­bon Mark­ku Tu­o­mi.

Han har re­dan ti­di­ga­re ord­nat trum­lek­tio­ner i för­e­nings­hu­set, och har kol­lat in vin­dens aku­stik.

– Den skul­le va­ra ett per­fekt stäl­le för att spe­la och trum­ma på, sä­ger Tu­o­mi som till var­dags ord­nar trum­lek­tio­ner kvälls­tid i sko­lor i Re­so och har upp­trätt ota­li­ga gång­er i oli­ka sam­man­slut­ning­ar.

En gång var det en som tog sig in tio gång­er ut­an bil­jett, till sist släng­des han i sin båt och där läm­na­de han.

EGEN HÄRD ÄR GULD VÄRD. – Vi är väl­digt tack­sam­ma för sum­man. Ut­an den skul­le vi in­te ha kun­nat la­ga ett nytt tak ef­tersom för­e­ning­en in­te har peng­ar till det. Det nya ta­ket har ock­så lett till att det finns mer in­tres­se hos oss al­la för att gö­ra mer för hu­set, sä­ger Jen­ny Ör­nell-Back­man, orts­bo och sty­rel­se­med­lem. Till väns­ter om hen­ne står Alex­an­dra En­berg och Aman­da En­berg som dri­ver Far­mors café på Högså­ra.

HAR SETT MYC­KET. Sun­nan­lands fest­sal har gäs­tats av så­väl mu­si­ker som skå­de­spe­la­re och fes­ter­na har va­rit många.

MARK­KU TU­O­MI. Trum­mi­sen och mu­si­kern har ord­nat trum­lek­tio­ner i Sun­nan­land och fun­de­rar på att gö­ra det igen.

HUGGER I. Anders Back­man, Ka­rin Ny­holm och Bar­bro Se­ger­sven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.