S:t Karins mås­te sat­sa på fler skol­ba­rac­ker

Bå­de den fins­ka sko­lan och den svens­ka sko­lan i Ho­virin­ta be­hö­ver me­ra ut­rym­me näs­ta läsår.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Mo­ni­ca Fors­sell 040 860 3961 mo­ni­ca.fors­sell@au­me­dia.fi

Åt­minsto­ne fy­ra klass­rum till be­hövs från och med näs­ta läsår i Ho­virin­ta.

S:t Karins svens­ka sko­la samt den svens­ka för­sko­lan har på grund av då­lig in­om­hus­luft i den egent­li­ga skol­bygg­na­den hål­lit till i ba­rac­ker på skol­går­den det här läså­ret.

De finsk­språ­ki­ga ele­ver­na är pla­ce­ra­de i ba­rac­ker samt i Lit­to­is id­rotts­hus och tre oli­ka hög­hus i S:t Karins.

Bå­da sko­lor­nas hand­ar­betstim­mar ord­nas i and­ra sko­lor dit ele­ver och per­so­nal trans­por­te­ras med bus­sar. S:T KARINS STADS­FULL­MÄK­TI­GE tar ställ­ning till ut­rym­mes­frå­gan på sitt mö­te näs­ta vec­ka.

Stads­sty­rel­sen för­slag är att bild­nings­sek­torn får ett ex­tra an­slag på 350 000 eu­ro för att kun­na hy­ra två styc­ken två­vå­nings­ba­rac­ker. Sär­skil­da lunch­ba­rac­ker vill stads­sty­rel­sen in­te att man i det här ske­det in­för­skaf­far.

Ele­ver­nas och per­so­na­lens åsik- ter om de till­fäl­li­ga un­der­vis­nings­ut­rym­me­na kart­la­des un­der vå­ren och bland an­nat det fak­tum att ele­ver och lä­ra­re äter från en­gångs­kärl i klass­rum­men väc­ker kri­tik. BILDNINGSNÄMNDEN skul­le vil­ja att sta­den hyr lunch­ba­rac­ker och i stads­sty­rel­sen fö­reslog ock­så Åsa Gustafs­son (SFP) att sta­den be­vil­jar yt­ter­li­ga­re 150 000 eu­ro för lunch­ba­rac­ker. Gustafs­sons för­slag rös­ta­des än­då ner.

Stads­sty­rel­sens åsikt är att sta­den vän­tar med even­tu­el­la lunch­ba­rac­ker el­ler en upp­blås­bar hall, som ock- så fö­re­sla­gits, tills det klar­nar om S:t Karins byg­ger ett helt nytt skol­hus i Ho­virin­ta, el­ler in­te.

FLER BA­RAC­KER BE­HÖVS. Det är för trångt i ba­rac­ker­na som er­sät­ter klass­rum­men för bå­de fins­ka och svens­ka ele­ver i Ho­virin­ta sko­la. På för­slag fanns ock­så en skild ba­rack att äta skoll­un­chen i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.