Död havs­örn på Ki­mi­to­ön tros ha skju­tits

Hit­ta­des på ön Vänoxa.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Fred­rik Hägg­man

En stugä­ga­re på Ki­mi­to­ön hit­ta­de den 28 april en död havs­örn på öst­ra de­len av ön Vänoxa.

Få­geln, en vux­en ho­na, för­des till Evi­ra för un­der­sök­ning. Ut­i­från un­der­sök­ning­en finns det skäl att miss­tän­ka na­tur­skydds­brott. Ör­nen ha­de ett sår som ser ut som en skott­ska­da. Skot­tet tros ha av­los­sats från ett låg­ka­lib­rigt va­pen. EN­LIGT EVI­RA går det in­te att sä­ga om havs­ör­nen sköts på sam­ma stäl­le som den hit­ta­des. Det kan va­ra så att den har flu­git en läng­re sträc­ka ef­ter ska­dan. Evi­ra vet in­te hel­ler om ör­nen var i luf­ten el­ler på mar­ken då den sköts.

Po­li­sen tar emot tips till Ki­mi­to­öns po­lis­sta­tion, te­le­fon­num­mer 0295 417 321, och på e-post­a­dres­sen vi­h­je.pa­rai­nen@po­li­i­si.fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.