Vat­tenåt­gång för­bryl­lar i S:t Karins

Kan va­ra frå­ga om vat­tenläc­kage. In­vå­na­re som läg­ger mär­ke till ovan­ligt blö­ta stäl­len i ter­räng­en ska hö­ra av sig.

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Det går fort­fa­ran­de åt be­tyd­ligt me­ra vat­ten än nor­malt i S:t Karins. Or­sa­ken till den för­höj­da vat­ten­för­bruk­ning­en är oklar och har ut­retts re­dan i en må­nads tid.

– Det kan va­ra frå­ga om ett läc­ka- ge, sä­ger Pirk­ko­li­i­sa He­i­no­nen, chef för S:t Karins vat­ten­ser­vice, men det kan ock­så va­ra så att för­bruk­ning­en ba­ra sti­git mar­kant hos nå­gon kund. S:T KARINS HAR bett si­na in­vå­na- re med­de­la om de läg­ger mär­ke till att det är ex­tra blött i ter­räng­en nå­gon­stans, men hit­tills har ing­en hört av sig.

He­i­no­nen vill in­te be­rät­ta ex­akt hur myc­ket vat­ten­för­bruk­ning­en sti­git un­der den se­nas­te må­na­den i S:t Karins.

Vat­ten­tryc­ket är tills­vi­da­re in­takt i S:t Karins. EN­LIGT HE­I­NO­NEN har det even­tu­el­la vat­tenläc­ka­get i S:t Karins ing­et sam­band med det vat­tenläc­kage som Lun­do ny­li­gen drab­ba­des av. Där var det ett stort vat­ten­rör som sprung­it läck.

Rö­ret kun­de re­pa­re­ras i mån­dags och vat­ten­tryc­ket hål­ler nu på att nor­ma­li­se­ras i Lun­do.

För sä­ker­hets­skull ska Lun­do­bor­na än­då lå­ta bli att an­vän­da över­dri- vet sto­ra mäng­der vat­ten för till­fäl­let och det är in­te tillå­tet att tvät­ta mat­tor vid kom­mu­nens mat­tvätt­nings­plats just nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.