Bra flyt för Wi­i­ma Lo­gistics i Åbo

Fö­re­ta­get hit­ta­de egen nisch. Nu väx­er man kraf­tigt på den glo­ba­la lo­gistik­mark­na­den.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Jan-Ole Ed­berg 050-434 2457 jan-ole.ed­berg@au­me­dia.fi

Åbo­fö­re­ta­get Wi­i­ma Lo­gistics har fart un­der ving­ar­na. Ef­ter­frå­gan på bo­la­gets tjäns­ter ökar sta­digt då fö­re­ta­gen väl­jer att ut­lo­ka­li­se­ra si­na eg­na lo­gistik­funk­tio­ner.

Wi­i­ma Lo­gistics er­bju­der kun­der­na hel­hets­lös­ning­ar inom lo­gistik­flö­det på land, till sjöss och i luf­ten, allt en­ligt nyc­keln i hand-kon­cep­tet.

– Vi an­li­tar re­de­ri­er, flyg­bo­lag, spe­di­tions­fö­re­tag och åke­ri­er, allt för att ord­na kun­der­nas le­ve­ran­ser från dörr till dörr, sä­ger He­ik­ki He­i­no­nen, sty­rel­se­ord­fö­ran­de i fö­re­ta­get.

Se­dan star­ten 2010 har fö­re­ta­get ex­pan­de­rat kraf­tig ut­om­lands.

Wi­i­ma Lo­gistics har i dag för­sälj­nings­kon­tor i Est­land, Sing­a­po­re, Ki­na, Ma­lay­sia och Flo­ri­da.

Fö­re­ta­get som be­lö­nats för sin till­växt sys­sel­sät­ter för till­fäl­let knappt 40 an­ställ­da. Tju­go av dem job­bar i Åbo, res­ten ut­om­lands.

He­i­no­nen är en av fö­re­ta­gets grun­da­re och de­lä­ga­re. Han äger bo­la­get till­sam­mans med fö­re­ta­gets vd Lau­ri Hei­liö ock­så han grun­da­re av bo­la­get. DEGRUNDADE lo­gistik­fö­re­ta­get när de märk­te att det sak­na­des mot­sva­ran­de fö­re­tag på mark­na­den i Fin­land.

– Vi hit­ta­de en egen nisch. Nu har det vis­ser­li­gen dykt upp kon­kur­ren­ter, men de är än­nu få, sä­ger He­i­no­nen.

Wi­i­ma Lo­gistics del­tar bland 200 and­ra fö­re­tag i ma­rin­mäs­san Na­vi­ga­te som för till­fäl­let på­går i Åbo.

– Många av vå­ra kun­der finns in- om ma­ri­nin­du­strin, sä­ger He­i­no­nen.

Fö­re­ta­get fo­ku­se­rar på lo­gistik­tjäns­ter som fun­ge­rar en­ligt 4PL­kon­cep­tet, el­ler fjär­de­parts lo­gistik.

Åbo­fö­re­ta­get tar som en ex­tern ak­tör hand om fö­re­ta­gens lo­gistik när det gäl­ler dis­tri­bu­tion av va­ror och tjäns­ter. FO­KUS LIG­GER främst på lo­gistik­tjäns­ter inom ut­ri­kestra­fi­ken. Må­let är att le­ve­re­ra kost­nads­ef­fek­ti­va och enk­la lös­ning­ar för kun­der­na.

– I vårt glo­ba­la lo­gistik­nät finns 1000 fö­re­tag som vi sam­ar­be­tar med. Vår upp­gift att er­bju­da kun­der­na en pa­ket­lös­ning där vi skö­ter he­la ked­jan, allt från bok­ning­ar av le­ve­ran­ser till tull­de­kla­ra­tio­ner, ad­mi­nist­ra­tion och fak­tu­re­ring, sä­ger He­i­no­nen.

Han po­äng­te­rar att verk­sam­he­ten sker öp­pet och ne­utralt.

– Vå­ra kun­der vet var­i­från vi kö­per tjäns­ter­na och till vil­ket pris. Vi är ock­så ne­utra­la ef­tersom vi in­te kan er­bju­da eg­na lo­gistik­trans­por­ter, sä­ger He­i­no­nen. POÄNGEN MED kon­cep­tet är att kund­fö­re­ta­gen kan kon­cen­tre­ra sig på kärn­verk­sam­he­ten och in­te be­hö­ver bry sig om lo­gisti­ken.

– Det här upp­skat­tas av vå­ra kun­der, sä­ger He­i­no­nen.

Bland kun­der­na finns allt från lo­ka­la ex­port­fö­re­tag till sto­ra börs­bo­lag. Bland and­ra Åbo­fö­re­ta­get Al­maco och Pa­roc i Par­gas an­li­tar Wi­i­ma Lo­gistics tjäns­ter.

Se­dan star­ten har fö­re­ta­gets om­sätt­ning vux­it sta­digt.

I fjol steg om­sätt­ning­en med 20 pro­cent till 15 mil­jo­ner eu­ro. Och en­ligt He­i­no­nen fort­sät­ter till­väx­ten i sam­ma takt ock­så i år.

– Det ser bra ut. Vi får he­la ti­den nya kun­der, sä­ger han.

PO­SI­TIV UT­VECK­LING. Jar­no Ku­ro­nen, He­ik­ki He­i­no­nen och Lau­ri Hei­liö i Wi­i­ma Lo­gistics är nöj­da över lo­gistik­fö­re­ta­gets till­växt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.